Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:259 (2016-2017)
Innlevert: 17.11.2016
Sendt: 18.11.2016
Besvart: 24.11.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Mener statsråden at de planene som nå legges sikrer god ledelse og koordinering av den polititjenesten som skal utføres i landdistriktene i Trøndelag?

Begrunnelse

I politiet arbeides det nå med forslag om hvordan de ulike distriktene skal deles inn i tjenesteområder/tjenestesteder. Tjenesteområdene skal samles i driftsenheter. Driftsenhetene skal koordinere den praktiske tjenesten og være en viktig arena for kommunikasjon og samfunnskontakt.
Driftsenhetslederne, som også er ledere på eget tjenestested, skal sitte i politimesterens daglige ledergruppe. Øvrige medlemmer i ledergruppen vil være lederne i de sentraliserte faglige funksjonsenhetene. Disse vil ha Trondheim som base.
Ifølge oppslag i Trønder-avisa ser det ut til å være aktuelt å dele nye Trøndelag politidistrikt inn i tre driftsenheter. Disse driftsenhetene omfatter alle kommunene i Nord- og Sør-Trøndelag og mellom 13-16 tjenesteområder. Driftsenhetslederne ser ut til å bli plassert med en på Steinkjer og to i Trondheim.
En slik lokalisering vil innebære at det kun er driftsenhetsleder på Steinkjer som vil ha sitt daglige virke utenfor Trondheim by. Driftsenhetsleder på Steinkjer vil dermed også bli den eneste i politimesterens daglige ledergruppe som ikke har samme arbeidssted som politimesteren.
Med en slik geografisk inndeling og fordeling mener Venstre det blir krevende å sikre at tjenesteområdene utenfor Trondheim ivaretas på en tilfredsstillende måte. Spesielt gjelder dette i nordre del av Trøndelag. Inntil 2002 var dette området inndelt i to separate politidistrikt. Over halvparten av innbyggerne i distriktet bor utenfor Trondheim by. Det geografiske området utenfor Trondheim by har også sine politimessige utfordringer som kan være annerledes enn Trondheim sine utfordringer.
Utfra bakgrunnsmaterialet for politireformen synes Venstre det er naturlig at antallet driftsenheter burde vært høyere i Trøndelag.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg oppfatter at representantens spørsmål dreier seg om inndeling av driftsenheter i Trøndelag politidistrikt. Inndelingen i geografiske driftsenheter behandles nå i politidistriktene, sammen med inndeling i lensmanns- og politistasjonsdistrikter og tjenestesteder.
Politidirektoratet er gitt fullmakt til å beslutte inndeling i geografiske driftsenheter – en fullmakt som kan delegeres til den enkelte politimester. Retningslinjer for dette arbeidet tilsier at politimesterens forslag forhandles med de lokale fagforeningene, men det forventes også at politimesteren lytter til kommunenes uttalelser om geografiske endringer av driftsenhetenes ansvarsområde og lokalisering. Forslag til lokal organisering av polititjenesten i Trøndelag har vært på høring. Vurderingene rundt hva som sikrer god ledelse og koordinering av polititjenesten i Trøndelag gjøres best lokalt, slik prosessen skissert over legger opp til.
Fra departementets side har vi stilt en rekke krav til polititjenesten som skal leveres lokalt, i samsvar med de føringene Stortinget har sluttet seg til. Jeg legger til grunn at det velges en struktur i Trøndelag politidistrikt som legger til rette for å oppfylle disse kravene til polititjenesten, som gjelder både publikumsservice, forebygging, etterforskning og beredskap. Målet med nærpolitireformen er et operativt, synlig og tilgjengelig nærpoliti, med kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet.