Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:276 (2016-2017)
Innlevert: 21.11.2016
Sendt: 22.11.2016
Besvart: 29.11.2016 av næringsminister Monica Mæland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Ifølge NRK har Altinn bedt om mer penger over budsjettet, men har ikke nådd opp i prioriteringen. Dette går utover brukervennlighet og kan ramme sikkerheten i løsningene. Konsekvensene som beskrives i uttalelser i media er ikke mulig å lese ut av budsjettforslaget fra regjeringen.
Hvorfor har ikke statsråden omtalt konsekvensene av budsjettforslaget for Altinn og dermed mulighetene for å nå målene for virksomheten og målsettingene for digitalisering, slik at Stortinget har tilstrekkelig beslutningsgrunnlag?

Begrunnelse

I prop. 1 S (2016-2017) omtales Brønnøysundregistrene med Altinn som selve motoren i arbeidet med digitalisering og effektivisering av offentlig sektor, og dermed også bedre tjenester og redusert kostnader for næringsliv og innbyggere. Derfor beskrives arbeidet med forbedring av Altinn og at det digitale tjenestetilbudet fra det offentlige skal derfor videreføres og utvides. Det skal tilbys flere digitale tjenester via Altinn, og det arbeides med å gjøre disse tilgjengelige på ulike digitale plattformer, som nettbrett og smarttelefon og gjennom direkte integrasjon med næringslivets egne IKT-systemer.
Altinn har i uttalelser til NRK sagt at manglende bevilgninger over tid nå rammer brukerne. Først og fremst ved utforming og begrensninger i hvilke elektroniske plattformer som tjenester tilbys på i dag. Etter hvert vil det bli et problem med hensyn til risiko og sikkerhet, samt at offentlige etater begynner å bygge opp egne løsninger.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Altinn har vært, og skal være, en sentral drivkraft i digitaliseringen av det offentlige Norge. Brønnøysundregistrene har lagt et godt grunnlag for denne rollen, bl.a. ved sitt arbeid med ny strategi for Altinn.
Jeg er nå inne i en prosess for å sikre videreutvikling av Altinn. Finansieringsstruktur og nye satsinger inngår i arbeidet med å videreføre Altinn som en moderne effektiviseringsmotor for norske virksomheter.
Det er viktig å påpeke at Altinn har tilstrekkelige midler for videre forsvarlig drift. Det er imidlertid enkelte utfordringer knyttet til vedlikehold og den videre utvikling av løsningen. Det arbeides derfor med den videre utvikling av Altinn. Dette er en høyt prioritert oppgave både i departementet og i Brønnøysundregistrene.
Det er svært viktig at Altinn fungerer tilfredsstillende og har høy sikkerhet. Dette er nødvendig for å sikre tilliten til systemene hos næringslivet og borgerne. Brønnøysundregistrene rapporterer jevnlig til departementet, og jeg er ikke kjent med noen alvorlige sikkerhetshendelser de siste årene.
Det er heller ingen indikasjoner på noen umiddelbare fare for alvorlige sikkerhetshendelser i Altinn i nær fremtid. Rapporter fra Brønnøysundregistrene viser også en svært tilfredsstillende oppetid i Altinns sluttbrukerløsning på nær 100 pst. Altinn har også høy tilgjengelighet og fungerer godt for brukerne. Dette har også blitt bekreftet i de årlige brukerundersøkelsene.
Brønnøysundregistrene har vært tydelige på at deres førsteprioritet er en ny registerplattform for hele etaten. Gjennom budsjettforslaget for 2017 har regjeringen imøtekommet denne prioriteringen.