Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:284 (2016-2017)
Innlevert: 23.11.2016
Sendt: 23.11.2016
Besvart: 08.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): NRK Hordaland viser til at kun 1/3 av kommunene har gjennomgått fastlegeavtalene for å forsikre seg om at ingen leger lar vær å bistå kvinner som ønsker abort. Flere kommuner begrunner det med at de ikke har mottatt klager. Å velge å abortere er et så personlig og følsomt tema at det skal mye til for å klage.
Hvordan vil ministeren følge opp kommunenes ansvar for å gjennomgå fastlegeavtalene slik at alle kvinner skal være trygg på å få den bistanden de trenger i en sårbar situasjon når de vurderer abort?

Begrunnelse

Statens Helsetilsyn har spurt kommunene om de følger opp regjeringens føring i høringen til ny abortforskrift. Regjeringen skrev at "Kommunens ansvar for å påse at fastlegene ikke reserverer seg i strid med regelverket vil bli tydeliggjort." NRK Hordaland har samlet svarene fra 292 kommuner og ni bydeler i Oslo. 99 har gjennomgått fastlegeavtalene for å forsikre seg om at ingen leger lar vær å bistå kvinner som søker abort, 129 orienterer fastleger som kommer tilbake etter permisjon og 172 orienterer nye fastleger.
Argumentet med at kvinner henvender seg rett til sykehus eller at det ikke er klager varen del av debatten når endringen kom og blir tydeligvis fortsatt brukt som argument for at kommuner ikke tar ansvar overfor sine kvinnelige innbyggere. Det handler heller ikke bare om kvinner som er i en livssituasjon der de søker abort, men også kvinner som sliter med ettervirkningene av abort. De har alle krav på å møte en fastlege som ikke reserverer seg mot abort, eller vite hva fastlegen står for.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil takke representant Grung for spørsmålet. Det er viktig at alle som oppholde seg i en kommune får tilbud om nødvendig helsehjelp. Det er særlig viktig at kommunen er sitt ansvar bevisst knyttet til sårbare grupper. Kvinner som velger å ta abort kan være et eksempel på en sårbar gruppe som det er viktig at kommunen følger opp på en god måte. En god oppfølging innebærer blant annet å sørge for at kommunens fastleger yter nødvendig bistand til kvinner som kontakter legen i forbindelse med en abort.
I tildelingsbrevet for 2016 gav Helse- og omsorgsdepartementet Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomføre en egnet tilsynsmessig oppfølging av kommunenes og fastlegenes bistand til kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd.
Den tilsynsmessige oppfølgingen er gjennomført som en kartlegging i alle landets kommuner. Formålet med kartleggingen er (1) å få oversikt over praksis og (2) å bidra til at kommunene sørger for at fastlegene gjennomfører konsultasjoner i tråd med regelverket og ikke praktiserer lovstridig reservasjon av samvittighetsgrunner.
Blant de spørsmål kommunene bes å besvare, er om det per i dag foreligger skriftlige eller muntlige avtaler om reservasjon mot å bistå ved begjæring om svangerskapsavbrudd, om kommunen har gjennomgått sine fastlegeavtaler for å sørge for at fastleger ikke reserverer seg, og om kommunen har mottatt henvendelser eller klager på at fastleger har reservert seg mot å bistå kvinner som vurderer eller ønsker svangerskapsavbrudd.
Det foreligger ennå ikke endelige resultater fra kartleggingen fylkesmennene og Statens helsetilsyn gjennomfører om kommunenes oppfølging av endringene i abortforskriften og fastlegeforskriften. De kommuner som ikke har besvart spørreskjemaet de ble bedt om å fylle ut i august, purres nå for andre gang, med sikte på å få opp svarprosenten. Den var per 25. november 75 pst. Svarfristen er 30. november. Når resultatene er oppsummert, vil fylkesmennene og Statens helsetilsyn vurdere tiltak overfor aktuelle kommuner. Rapporten vil også inneholde Helsetilsynets anbefalinger til departementet på bakgrunn av kartleggingsfunnene.
Jeg avventer rapporten fra Statens helsetilsyn, men vil samtidig understreke at jeg vil følge med på om kommunene tar sitt ansvar knyttet til oppfølgingen av egne fastleger.