Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:288 (2016-2017)
Innlevert: 23.11.2016
Sendt: 24.11.2016
Besvart: 01.12.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hva vil næringsministeren gjøre for å sikre at såkornfondet i Nord-Norge kommer på plass?

Begrunnelse

Norge trenger nye arbeidsplasser og en betydelig andel av disse må komme i nye bedrifter. For å vokse trenger disse bedriftene kapital. Stoltenberg II-regjeringen la opp til 6 nye såkornfond i Meld. St. 22 (2011-2012) "Verktøy for vekst" i 2012, og fikk ordningen godkjent i ESA i 2013. De første fondene ble foreslått i statsbudsjettet for 2014. I tråd med stortingsmeldingen om Nordområdene Meld. St. 7 (2011-2012) "Nordområdene - Visjon og virkemidler" skulle ett av de seks etableres i Nord-Norge. Sittende regjering la opp til å etablere et såkornfond i Nord-Norge i 2015. Det har i det siste vært skrevet om utfordringer med å få på plass nødvendig privat kapital for såkornfondet i Nord-Norge og pekt på ulike årsaker til dette. Det er viktig at dette fondet kommer på plass, særlig sett i lys av regjeringens svekkelse av Investinor og pre-såkornordningen.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget kapital til statens deltakelse i to landsdekkende såkornfond. Staten deltar med egenkapital og risikoavlastning for investorer i fondene. Fondene skal være på minimum 300 mill. kroner hver, være privat drevet og ha minimum 50 pst. privat kapital.
Regjeringen besluttet at lokalisering av forvaltningen av det ene fondet skal være i Nord-Norge, for å bidra til mer innovasjon og nyetableringer i landsdelen.
Det er allerede blitt reist såkornfond med samme betingelser som for fondet med forvaltning fra Nord-Norge. Tre landsdekkende såkornfond er opprettet med forvaltning fra Oslo, Trondheim og Agder/Telemark. I tillegg er det et fond under opprettelse med forvaltning fra Bergen.
Innovasjon Norge forvalter statens interesser i såkornfondene. I dette ligger også det praktiske ansvaret for å opprette fondene, herunder å sette tidsfrister for å få reist privat kapital. Vi registrerer at valgt forvaltermiljø for såkornfondet med forvaltning fra Nord-Norge har utfordringer med å få reist den nødvendige private kapitalen, og Innovasjon Norge har gitt forvaltermiljøet utsatt frist til 23. desember.
Nord-Norge er en landsdel regjeringen prioriterer. Vi mener det er viktig med kompetente eiermiljø i regionen for å sikre tilførselen av god kompetanse til nordnorsk næringsliv. Dersom forvaltermiljøet ikke klarer å levere på det oppdraget de har påtatt seg innen fristen Innovasjon Norge har satt, må vi vurdere om og eventuelt hvilke tiltak som er aktuelle for å realisere fondet i Nord Norge.