Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:301 (2016-2017)
Innlevert: 24.11.2016
Sendt: 25.11.2016
Besvart: 30.11.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Kan statsråden redegjøre for fremdriften knyttet til vurderingen av nasjonalpark Lofotodden?

Begrunnelse

Arbeidet med nasjonalparkene i Jomfruland, Raet og Lofotodden er i god prosess, og Stortinget vedtok oktober 2016 følgende:

«Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig fatte vedtak i sakene om nasjonalparkene Jomfruland, Raet, vurdere vernevedtaket knyttet til Lofotodden og varsle Stortinget om dette på en egnet måte.»

Den foreslåtte nasjonalparken Lofotodden omfatter et større naturområde på Moskenesøya med nasjonal verdi. Det særprega og unike landskapet er det som først og fremst kjennetegner området. Landskapet er prega av smale, høge tinderekker omgitt av åpne havområder og dype fjorder. Området har også store verdier knytta til naturtyper som kulturmarkseng, boreal, hei og sanddyner. Langs yttersida av Lofotodden er det flere viktige hekkeområder for sjøfugl. Lofotodden har også ei lang kulturhistorie med spor etter bosetning heilt tilbake til steinalderen.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Jeg er glad for at representanten Ljunggren er opptatt av fremdriften i arbeidet med forslaget til Lofotodden nasjonalpark. Det er riktig at Stortinget i behandlingen av innstillingen fra Energi- og miljøkomiteen, Innst. 294 S (2015-2016, jf. Meld. St. 14 (2015-2016) om Natur for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold, bl.a. fattet vedtak om at et vernevedtak knyttet til Lofotodden skulle vurderes så raskt som mulig, og at Stortinget skulle varsles om dette på en egnet måte.
Forslaget om en ny nasjonalpark på Lofotodden er til behandling i Miljødirektoratet, og Klima- og miljødepartementet vil etter planen få saken til sluttbehandling i 2017. Jeg tar sikte på at et regjeringen kan behandle forslaget slik at et eventuelt vernevedtak vil kunne fattes av Kongen i statsråd i løpet av 2017.