Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:324 (2016-2017)
Innlevert: 30.11.2016
Sendt: 01.12.2016
Besvart: 06.12.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Har statsråden lagt UNHCRs nevnte vurdering til grunn for beslutningen om å iverksette tilbakekallelsessaker for den nevnte gruppa og vurderer i så fall statsråden det slik at UNHCRs vurdering er relevant for tilbakekallelsessaker?

Begrunnelse

I brev fra UNHCR til innvandrings og integreringsministeren den 15. november 2016 vises det til regjeringens beslutning om å vurdere tilbakekall av flyktningstatus for 1600 somaliere med midlertidig opphold. UNHCR viser i samme brev til at regjeringen påberoper UNHCR sin vurdering av forholdene i sentrale og sørlige deler av Somalia, som igjen viser til at dette ikke lenger er områder preget av " generalized violence" som grunnlag for denne beslutningen. UNHCR påpeker videre at de ikke har endret sine vurderinger hva gjelder retur til disse områdene og at deres kategorisering av nevnte områder ikke er ment å gis anvendelse i forbindelse med vurderingen av eventuelle tilbakekallelsessaker.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Innledningsvis vil jeg påpeke at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) som avgjør saker og klager etter utlendingsloven, herunder saker om tilbakekall av oppholdstillatelse i Norge. Verken jeg eller regjeringen har myndighet til å gripe inn i eller påvirke utfallet av enkeltsaker som ikke gjelder hensynet til grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn.
Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e og f gir grunnlag for tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse dersom beskyttelsesbehovet ikke lenger er til stede. Dette er fulgt opp i Justis- og beredskapsdepartementets instruks GI-14/2016, som sier at UDI av eget tiltak skal vurdere tilbakekall dersom endringer i den sikkerhetsmessige, politiske eller menneskerettslige situasjonen i utlendingens hjemland tilsier at det for mange er trygt å vende tilbake. Videre skal UDI alltid vurdere om utlendingen fortsatt fyller vilkårene for beskyttelse og eventuelt opprette sak om tilbakekall ved behandling av søknad om permanent oppholdstillatelse.
UDI har opplyst at de har identifisert ca. 1 600 Somalia-saker som kan være aktuelle for tilbakekall. Hittil har UDI sendt forhåndsvarsel om tilbakekall i om lag 120 saker. Jeg understreker at alle saker som er aktuelle for tilbakekall vil bli vurdert individuelt, herunder om utlendingen fortsatt risikerer forfølgelse eller andre alvorlige overgrep ved retur til hjemlandet. Disse konkrete vurderingene foretas av UDI og UNE.
Utlendingsmyndighetenes vurdering av landsituasjoner, for eksempel når det gjelder Somalia, baserer seg blant annet på rapporter fra Landinfo, som er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen. Det er statene selv som vurderer hvorvidt en utlending har behov for beskyttelse i henhold til regelverket og tilgjengelige kilder. Det kan derfor forekomme at norske utlendingsmyndigheter vurderer landforhold annerledes enn andre stater eller organisasjoner, herunder UNHCR.
En asylsøkertilstrømning av det omfang som vi opplevde i 2015 gir store økonomiske og ressursmessige utfordringer, blant annet knyttet til saksbehandling og bosetting. Jeg mener derfor at det er viktig å prioritere de som fortsatt har behov for beskyttelse i Norge. Verken FNs flyktningkonvensjon eller Norges øvrige folkerettslige forpliktelser innebærer at en utlending har krav på beskyttelse dersom behovet faller bort og utlendingen kan reise tilbake til hjemlandet sitt.