Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (2016-2017)
Innlevert: 01.12.2016
Sendt: 02.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Når kan Jernbaneverket/Bane Nord starte utbyggingen av tilsving i Kongsvinger og Elverum?

Begrunnelse

Skog- og trenæringen er en distriktsnæring som konkurrerer i internasjonale markeder både hjemme og ute. Næringen er svært transportintensiv, og etter nedleggelsene i treforedlingsindustrien i 2012 og 2013 har transportavstandene og dermed også næringens transportkostnader økt ytterligere. Jernbaneverket anbefaler i fagetatenes forslag til NTP, blant annet på bakgrunn av strekningenes betydning for skogbruk og skogindustri i Oppland og Hedmark, at strekningen Kongsvinger–Elverum–Hamar elektrifiseres - det er bra.
Jeg har stor forståelse for at tiltak som elektrifisering, etablering av nytt signalsystem eller flytting/etablering av terminaler må behandles i NTP prosessen, men planlegging og bygging av tilsvingene i Kongsvinger og Elverum som muliggjør mer effektiv framføring av godstog er enkle tiltak som man bør kunne håndtere løpende. Jeg antar at Jernbaneverket allerede er i gang med planleggingen av tilsvingene, om ikke bør det startes omgående.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Satsingen på jernbane har økt betydelig de siste årene. Bevilgningene til Jernbaneverket er rundt 50 % høyere nå sammenlignet med regjeringsskiftet. Det har gitt handlingsrom til blant annet redusere vedlikeholdsetterslepet for første gang på veldig mange år. I tillegg er det god fremdrift på en rekke nye utbyggings- og utbedringsprosjekter. Behovet er dog fortsatt høyt, og regjeringen legger opp til videre sterk satsing for fremtiden.
Et av prosjektene vi jobber med er tiltakene representanten Sønsterud tar opp. I Jernbaneverkets godsstrategi for jernbanen 2016-2029 fremgår det at tilsvinger i Kongsvinger og Elverum vil ha stor betydning for skognæringen. Tilsvingene vil også være til stor nytte for næringslivet i Nord-vest-, Midt- og Nord-Norge som med disse tiltakene vil få bedre muligheter til å nå det europeiske markedet med tog via Kongsvinger. Jernbaneverket har i sin foreslåtte godspakke i "Godsstrategi for jernbanen 2016-2029" fra oktober 2016 satt av betydelige midler til disse to tiltakene.
Representanten peker på at dette er relativt enkle tiltak som må kunne håndteres løpende. Jeg er enig i at dette i jernbanesammenheng kan fremstå som mindre tiltak sammenliknet med mange andre utbyggingsprosjekter, men vi må ikke glemme at dette er tiltak som samlet er anslått til å koste over en halv milliard kroner. Tiltakene må derfor ses i sammenheng med øvrige prioriteringer, og som del av en helhetlig utvikling av jernbanenettet. Dette gjøres nå i det pågående arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029.
Regjeringen er opptatt av å bedre vilkårene for gods på bane, deriblant tømmertransporten. Det er da svært viktig å bedre situasjonen rundt drift og vedlikehold av jernbanen, noe som vil bidra til redusert vedlikeholdsetterslep og gi en mer driftssikker jernbane. Dette er særlig viktig for godstransporten som vanskelig kan finne egnede omkjøringsruter ved driftsforstyrrelser. Dagens stortingsflertall har som nevnt sikret at dette nå prioriteres høyt.