Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:347 (2016-2017)
Innlevert: 02.12.2016
Sendt: 05.12.2016
Besvart: 12.12.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Denne uken ble det igjen målt helseskadelig luftkvalitet i strid med Regjeringen og Stortingets nasjonale mål i både Oslo og andre steder. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har søkt regjeringen om å få femdoble bompengesatsene gjennom bomringen for å avverge akutt helseskade, siden regjeringen har trenert andre effektive tiltak.
Kan statsråden love å hastebehandle søknaden, slik at Oslo kan få mulighet til å innføre forhøyede bompengesatser seinest fra 1. januar 2017?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg bekrefter at Samferdselsdepartementet 28. november mottok søknaden fra Oslo og Akershus om å fastsette forskrift om midlertidige tidsdifferensierte bompengetakster i Oslo. I tillegg har departementet mottatt et brev fra Oslo kommune 6. desember som presiserer forståelsen av hvordan takstene skal beregnes iht. vedtaket fra Oslo. I sistnevnte brev var også protokollen fra det siste av vedtakene i Akershus fylkesting (vedtak 21. november 2016) vedlagt.
Basert på ønske fra de lokale myndighetene, har departementet i 2016 gjennomført arbeid med å fastsette en forskrift til veglova § 27 andre ledd om midlertidige økte bompengetakster i Bergen. De kommunale og fylkeskommunale vedtakene i denne saken ble fattet i mars 2016 og oversendt departementet i midten av april. Saksgangen videre var at departementet ga Vegdirektoratet i oppdrag å vurdere de ulike sidene av saken og utarbeide et utkast til forskrift. Saken ble deretter forelagt berørte departementer etter sommeren 2016. Utkastet til forskrift var på offentlig høring i oktober/november, og departementet arbeider nå med den endelige fastsettelsen av forskriften.
Som i arbeidet med forskriften for Bergen, legger departementet opp til at Vegdirektoratet skal vurdere de ulike sidene av tiltaket i Oslo. Dette er bl.a. viktig for at den etaten som har ansvaret for forvaltningen av bompengeordningen i tidlig fase tar stilling til de ulike sidene av tiltaket og bidrar til å opplyse saken. Vegdirektoratet er i saken også bedt om å utarbeide et utkast til forskrift og høringsnotat, og direktoratet er bedt om å ta stilling til om det er nødvendig å foreta annen teknisk eller praktisk tilrettelegging for at systemet med midlertidige økte takster kan tas i bruk i Oslo og eventuelt gjennomføre slikt arbeid fram til arbeidet med forskriften er ferdigstilt.
De formelle kravene til ordninger med midlertidige økte bompengetakster på dager med høy luftforurensing i byområdene er gitt i veglova § 27 andre ledd. I henhold til lovbestemmelsen skal slike ordninger fastsettes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c. Det følger av forvaltningsloven § 37 andre ledd at de som blir berørt av forskrifter skal gis anledning til å uttale seg før den fastsettes. I henhold til utredningsinstruksen kapittel 3-3 er minstetiden for offentlige høringer 6 uker. Det følger videre av utredningsinstruksen kapittel 3-2 at forskrifter skal sendes berørte departementer til uttalelse med minimum 3 ukers frist før forslaget legges ut på alminnelig høring.
Samferdselsdepartementet prioriterer arbeidet med forskriften som skal gjelde for Oslo og har derfor raskt satt i gang det videre arbeidet som må gjennomføres før den kan fastsettes og settes i kraft. I arbeidet forholder departementet seg til de kravene som foreligger til utredning og høring av forskrifter før de kan fastsettes. Innenfor de demokratiske spillereglene som gjelder er det ikke mulig å fastsette forskriften på så kort tid som det blir stilt spørsmål om fra stortingsrepresentanten.
Representanten Holmås tar for øvrig feil i sin påstand om at regjeringen har trenert arbeid med effektive tiltak for bedre byluft. Jeg antar representanten Holmås sikter til diskusjonen rundt permanente lavutslippssoner, hvor regjeringen gjennomfører et arbeid i tråd med Stortingets vedtak. La meg minne om at tilsvarende løsninger ble drøftet flere ganger i de foregående stortingsperioder, men hvor daværende regjering valgte å skrinlegge løsningene. I samme tidsperiode var luftforurensingen så høy i enkelte perioder at Norge i ettertid har fått dom mot seg i EFTA-domstolen, og hvor hovedkilden for utslippsproblemet dommen tok for seg var dieselbiler. La meg derfor minne om at dieselbilandelen i nybilsalget er blitt kraftig redusert i dagens stortingsperiode.