Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:366 (2016-2017)
Innlevert: 08.12.2016
Sendt: 08.12.2016
Besvart: 14.12.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Dagens forvaltningsregime for å bekjempe fiskesykdommen PD er både urimelig og konkurransevridende og gir et fåtall regionale oppdrettsselskap hele den praktiske og økonomiske belastningen. Endring i hvordan sykdommen PD håndteres må tilpasses virkeligheten og ivareta regionale oppdrettsselskaper i Nord-Trøndelag.
Hvordan vil statsråden motvirke urimelig stor byrde for en oppdrettsregion og de lokalsamfunn som rammes hardt med permitteringer i landindustrien?

Begrunnelse

Påvisning av Fiskesykdommen PD (Pankreas Disease) utløser store praktiske og økonomiske belastninger for selvstendige regionale oppdrettsselskaper i Nord-Trøndelag på grunn av den strategi som ligger til grunn for dagens PD-forskrift. Disse utfordringene kommer i tillegg til og vil forsterke utfordringene i arbeidet med å forebygge og bekjempe lakselus i de samme områdene. Jeg forutsetter at statsråden er kjent med problemene da Fylkesrådet I Nord-Trøndelag har tatt kontakt med departementet og ønsker dialog med sikte på en løsning for oppdretterne i Nord-Trøndelag. Dagens forskrift truer virksomheter og arbeidsplasser. Strategier for å sikre fiskehelse må vurderes fortløpende og ut i fra den rådende situasjonen. Dagens regime legger opp til at oppdrettsnæringen skal ta økonomisk tap (utslakting) for å hindre at sykdommen får fotfeste i Nord-Trøndelag og videre nordover. Konsekvensene av denne strategien er imidlertid at Nord-Trøndelag fungerer som en buffersone mot Nord-Norge med vesentlig økt risiko for oppdrettsselskapene i Nord-Trøndelag. Det er viktig at statsråden og departementet ser etter alternative tiltak i arbeidet med å forebygge og bekjempe fiskesykdommen PD.
Det er spesielt viktig å finne løsninger som kan gi risikoavlastning for selskapene i Nord-Trøndelag all den tid grensen ved utbrudd er satt til fylkesgrensen mellom nåværende Sør- og Nord-Trøndelag.
Dagens forvaltningsmodell for forebygging og bekjempelse av fiskesykdommen PD kan også slå beina under en av de beste driftsmodellene for å forebygge og bekjempe lakselus. Dette vil være i motstrid til regjeringens uttalte målsettinger om å bekjempe lakselus og rimeligheten i å ansvarlig gjøre oppdrettsselskapene i sin innsats mot lakselus.

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: God fiskehelse og -velferd har en egenverdi, og er også viktig for kvalitet, omdømme og lønnsomhet.
Når man ser på næringen som helhet, er helsestatusen i norsk lakseoppdrett generelt sett god og Norge er fri for de fleste internasjonalt listeførte sykdommene. Det er imidlertid ingen tvil om at Pancreas Disease (PD) er en av de mest tapsbringende sykdommene i norsk akvakultur og at den medfører dårlig velferd for fisken, også i samspill med lus og andre problemer.
PD har vært en meldepliktig sykdom siden 2007. På dette tidspunktet ble hele Vestlandet, fra Rogaland til Hustadvika i Møre og Romsdal, regnet som endemisk område (sykdommen er vanlig forekommende i område) for den varianten av PD som kalles SAV3. Det ble i tett samarbeid med havbruksnæringens organisasjoner laget en forskrift med mål om å redusere konsekvensene av PD innenfor den endemiske sonen sør for Hustadvika. Samtidig var det et mål å holde områdene nord for Hustadvika fri for sykdommen, og ved utbrudd nord for sonen skulle fisken slaktes ut (”stamping out”).
Fra 2011 ble PD forårsaket av varianten SAV2 et stort problem i anlegg i Midt-Norge. Strategien med umiddelbar utslakting eller destruksjon av fisk med PD-påvisning i områdene nord for Hustadvika måtte gis opp da de økonomiske konsekvensene ble for store. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte derfor i 2012 en ny forskrift om hvordan pankreassykdom forårsaket av varianten SAV2 skal behandles i Midt-Norge (SAV2-forskriften). Også her var det et tett samarbeid med havbruksnæringens organisasjoner i forbindelse med utarbeidelsen av forskriften. Hovedregelen i Midt-Norge er at fisk med PD SAV2 kan stå til slaktestørrelse i området mellom Hustadvika og Hitra/Frøya. SAV2-forskriften gir muligheter til å føre fisk som er smittet fram til slakt, men krav til helsekontroll, prøveuttak, transport og slakting er skjerpet for å hindre spredning av SAV2 smitten videre nordover. Dersom spesielle forhold skulle tilsi det, kan fortsatt Mattilsynet kreve forsert slakting av syk fisk.
Grensen ved Hustadvika fungerer fremdeles som en naturlig barriere for PD varianten forårsaket av SAV3, og ved påvisning av SAV3 nord for Hustadvika, skal fisken fremdeles slaktes ut. I området sør for Hustadvika gjelder forskriften for Vestlandet fra 2007 fortsatt. Denne forskriften skiller ikke mellom de to virusvariantene SAV2 og SAV3. Her iverksettes som hovedregel ikke utslakting ved påvisning av PD, uansett variant. PD-påvisninger, uavhengig av virusvariant, bekjempes med forsert utslakting i de tre nordligste fylkene.
Et viktig mål med myndighetenes tilsyns- og overvåkingsarbeidet er å hindre introduksjon og spredning av fiskesykdommer. Det er Mattilsynet som fører tilsyn med fiskehelse og fiskevelferd i næringen og jeg har tillit til at Mattilsynet gjør de vurderingene som er nødvendige i hver av enkeltsakene de håndterer. Det søkes i hvert enkelt tilfelle å finne gode løsninger for enkeltaktørene som rammes, samtidig som vi sikrer at sykdommen ikke spres til større områder av landet. Næringen må imidlertid selv være med å ta ansvar, også for fiskehelse og fiskevelferd, for å sikre en fremtidsrettet havbruksnæring. En solidaritet i næringen og der aktører hjalp hverandre med tilgang til tilgjengelige flyttelokaliteter for PD-syk fisk, ville lette situasjonen for den berørte oppdretter.
Erfaringer fra både Norge og andre lakseproduserende land har vist at ukontrollert spredning av fiskesykdommer kan få store økonomiske konsekvenser for næringen, og det er ingen tjent med.
Det pågår nå et arbeid i regi av Mattilsynet, med å revidere strategien for bekjempelse av PD i Norge. Jeg vil ta stilling til forslaget når det kommer på mitt bord tidlig i 2017. Forslaget vil etter dette bli sendt på en bred høring, slik at alle berørte parter kan komme med innspill før nye forskrifter fastsettes.