Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Dokument nr. 15:378 (2016-2017)
Innlevert: 09.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 21.12.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Det vises til representanten Terje Breivik (V) sin uttalelse under finansdebatten «Dei tala som me har fått på bordet frå det som er av tilgjengeleg fagleg ekspertise, tilseier at klimagassutsleppa i 2017 går ned."
Kan statsministeren bekrefte at de nasjonale klimagassutslippene vil gå ned i 2017 som følge av vedtatt virkemiddelbruk?

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Regjeringen har gjennomført en rekke tiltak som vil bidra til reduserte utslipp. Flere av disse vil påvirke utslippene i 2017, mens andre først og fremst vil ha effekt på lengre sikt. Blant virkemidler som vil redusere utslippene i 2017, vil jeg trekke fram følgende: Enova vedtok i 2016 prosjekter som forventes å redusere utslippene i 2017 med 260 000 tonn CO2-ekvivalenter. Finansdepartementet har i Nasjonalbudsjettet 2017 anslått at økninger i veibruksavgiftene, CO2-avgiften på mineralolje og avgiften på HFK og PFK på kort sikt vil kunne gi utslippsreduksjoner på om lag 200 000 tonn CO2-ekvivalenter. Klima- og miljødepartementet anslår at opptrapping av omsetningskravet for biodrivstoff vil redusere utslippene i 2017 med 89 000 tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringen har også videreført elbilfordelene. Transportøkonomisk institutt har anslått at nye elbiler på veiene vil redusere utslippene med 65 000 tonn i 2017. Disse tallene er beregnet med utgangspunkt i hva man forventer at utslippene ville vært uten disse virkemidlene.
Utslippsutviklingen avhenger imidlertid av mange forhold. Den økonomiske utviklingen og befolkningsutviklingen vil være viktige faktorer. I tillegg påvirkes utslippene av beslutninger som er tatt tidligere. Jeg kan derfor ikke gi garantier for hvordan utslippene vil utvikle seg fra ett år til et annet. Hvor sterke resultater politikken leverer vil vise seg over tid. Sammen med Venstre og KrF har regjeringen løftet ambisjonene i klimapolitikken. Målet vårt er å kutte klimagassutslippene med minst 40 % frem mot 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Vi vil gjennomføre dette sammen med EU.