Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:380 (2016-2017)
Innlevert: 12.12.2016
Sendt: 12.12.2016
Besvart: 20.12.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I behandling av nasjonal helse- og sykehusplan fikk regjeringen et særskilt ansvar for aktivt å følge opp de lokale prosessene for å sikre befolkningen et likeverdig spesialisthelsetilbud. Jeg har spesielt fulgt opp Stord og Odda og opplever at prosessen har vært uryddig i Odda. Mandat er endret underveis, det virker som det er forutbestemt at akuttkirurgien skal legges ned og krav om kvalitetssikring som bare skal gjelde Odda.
Hva gjør ministeren for å følge opp stortingets klare føring på gode og etterprøvbare lokale prosesser?

Begrunnelse

I Innstilling 206 S - 2015-2016 - Nasjonal helse og sykehusplan side 50 står det følgende:

"Flertallet viser til at det påligger helseministeren og regjeringen et særskilt ansvar for aktivt å følge opp helseforetakene i den videre prosessen og påse at alle reelle alternativer drøftes og underlegges grundige analyser. Det er viktig at beslutningene kan begrunnes og at utfallet av diskusjonene ikke er avgjort på forhånd. I de lokale prosessene som skal gjennomføres er det særlig viktig at det legges vekt på reell reisevei for pasienter i alle deler av helseforetaket, de prehospitale ressursene og konsekvensene for disse, topografi, fly- og helikoptervær, utvikling og rekruttering til sykehus m.m."

Det er satt ned egen prosjektgruppen for Odda sjukehus, etter sommeren er det satt ned ytterligere tre arbeidsgrupper. Mandatet er endret underveis, det har vært uenighet om sammensetting, prosjektleder må stadig vekk konferere med ledelsen i Helse-Vest og undertonen fra prosjektledelsen er å avvikle akuttberedskapen. Det er fremskaffet dokumentasjon på reiseveier, hyppighet av stengte veier og utfordringer med lange og usikker transport til andre større sykehus. Det er fremskaffet dokumentasjon på den faglige kvaliteten og bærekraften i dagens Odda modell for akuttberedskap. Det er klart flertall i arbeidsgruppen for akuttberedskap for å anbefale videreføring av akuttberedskapen ved Odda sjukehus. Prosjektledelsen svarer med å vise til et nytt nasjonalt regelverk innført i mai i år med krav om ekstern kvalitetssikring. Dette kravet ble ikke stilt til Stord sjukehus.
Fra mitt første møte med Helse Fonna har jeg opplevd at Odda sjukehus ble snakket ned. Jeg har besøkt sykehuset og fått en overbevisende presentasjon på hvordan de har løst utfordringene med å være et lite lokalt akuttsykehus innenfor bærekraftige faglige og økonomiske rammer. Det er ingen som har dokumentert at de ikke holder faglige kvalitetskrav. De skåret høyest regionalt på pasienttilfredshet.
Stedlig ledelse er i liten grad drøftet.
Odda Sykehus har også stor betydning for kvaliteten i det lokale kommunehelsetilbudet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som oppfølging av Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan skal alle helseforetak utarbeide utviklingsplaner. Oppdraget ble gitt i foretaksmøte 4. mai 2016. Utviklingsplanene skal utarbeides i tråd med veileder for helseforetakenes utviklingsplaner som ble ferdigstilt i mai, og arbeidet skal skje i tett dialog med kommunen og andre aktuelle aktører. Veilederen stiller krav til åpne prosesser, involvering av alle interessenter, gjennomført risiko- og mulighetsanalyse og kvalitetssikring.
Helse Vest har informert meg om at prosjektet for Odda sykehus nå er i sluttfasen, og at rapport fra prosjektgruppa vil bli sendt på høring på nyåret. I arbeidet har det vært deltakelse av blant annet Odda sykehus, tillitsvalgte, Odda kommune og prehospitale tjenester. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring av prosjektet.
Jeg følger opp arbeidet med utviklingsplaner gjennom styringsdialogen med de regionale helseforetakene, for å forsikre meg om at arbeidet skjer i tråd med Stortingets føringer og vedtak i foretaksmøtet.