Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:424 (2016-2017)
Innlevert: 17.12.2016
Sendt: 19.12.2016
Besvart: 02.01.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Studier med støtte har vært en ordning som har vært administrert av Kunnskapsdepartementet, men som nå vil bli videreført til Arbeids- og velferdsdirektoratet. I Sogn og Fjordane har man fått beskjed gjennom Luster Arbeidssenter at dette tiltaket vil bli avsluttet som oppfølgingstiltak i Sogn og Fjordane.
Er det slik at dette tilbudet til studenter med moderate til alvorlige psykiske problemer vil fortsette i noen fylker, mens det i andre som f.eks. Sogn og Fjordane vil bli nedlagt?

Begrunnelse

Studier med støtte for oppfølging av studenter med moderate til alvorlige psykiske helseproblem har vært og er et viktig støttende tiltak overfor en gruppe studenter som har behov for tilrettelagte oppfølgingstiltak gjennom studiene.
Mange har klart å gjennomføre studiene sine med hjelp fra denne ordningen. I sep. 2015 ble Luster Arbeidssenter informert om at det er tatt en beslutning i forhold til hvem på nasjonalt plan skal jobbe videre med Studier for støtte, samtidig som det samme Arbeidssenteret har fått beskjed om å fortsette oppfølgingen av studenter ut skoleåret 2015/16, men deretter vil tiltaket bli avsluttet som oppfølgingstiltak i Sogn og Fjordane.
Det kan se ut som det er ulik praksis i de ulike fylker. Det er derfor viktig å få avklart hvilke nasjonale ordninger skal gjelde framover overfor denne gruppe studenter, og i hvilken grad et tiltak som dette fortsatt skal være tilgjengelig for studenter i alle fylker i hele landet.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringen er opptatt av å føre en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, og legger til rette for at personer som faller ut av arbeid eller står utenfor arbeidslivet får bistand knyttet til overgang til arbeid. Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016) viderefører og videreutvikler innsatsen i Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012). Målet er at personer med psykiske lidelser skal kunne leve verdige liv, gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet med sin kompetanse og arbeidskraft. Forsøket Studier med støtte ble etablert i forbindelse med Nasjonal strategiplan. I oppfølgingsplanen ble det lagt opp til å vurdere hvordan Studier med støtte skal videreføres.
Forsøket Studier med støtte (SMS) er basert på modellen ”Supported Education” fra USA og er en del av metoden som går under betegnelsen Supported Employment (SE). Studier med støtte er et oppfølgingsprogram for personer med psykiske lidelser som ønsker å ta høyere utdanning. Målet med forsøket er å bidra til at flere studenter med moderate/alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer gjennomfører høyere utdanning og kommer i arbeid. Metoden ble implementert i arbeidsmarkedstiltaket Arbeid med bistand, fra 1996.
Det er gjort flere endringer i arbeidsmarkedstiltakene. Dette omfatter også tiltaket arbeid med bistand som forsøket studier med støtte var basert på. Med virkning fra 1.1.2015 ble tiltakene oppfølging og arbeid med bistand slått sammen til ett oppfølgingstiltak og anskaffet som offentlig anskaffelse. Det ble lagt opp til overgangsordninger slik at inngåtte avtaler med tiltaksarrangører blant annet knyttet til tiltaket arbeid med bistand kunne forlenges til utgangen av 2016.
Tjenesten, studier med støtte, kan anskaffes av NAV i fylker hvor det er behov for dette. Arbeids- og velferdsdirektoratet har informert departementet om at NAV Sogn og Fjordane ønsker å prioritere andre tiltak. I Meld. St. 33 (2015–2016) Nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet legges det vekt på mindre detaljstyring av virkemidler og aktiviteter, og økt handlefrihet og myndighet til det enkelte Nav-kontor. Dette vil gi mulighet for lokal tilpasning av innsatsen til NAVs brukere med psykiske helseproblemer.