Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:476 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 09.01.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 16.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Er det noen fremgang i arbeidet som gjøres for å skape et mer robust nødnett?

Begrunnelse

Viser til tidligere spørsmål sendt 07.11.2016 om et robust mobilnett og nødnett hvor samferdselsministeren redegjorde for flere tiltak for å bedre samfunnssikkerheten.
Røde Kors Hjelpekorps, som er den største frivillige aktøren for nød- og beredskapstjenester i Norge, har valgt å beholde sitt gamle kommunikasjonssystem til tross for at staten har investert milliarder i nytt nødnett. De opplever blant annet manglende dekning i naturvernområder. Det finnes heller ikke noen gode rutiner hos DNK for varsling om utfall av dekningen.
Nødnett har bidratt positivt i måten frivillige organisasjoner og nødetater kommuniserer sammen på, og dekningen har blitt bedre. Når Røde Kors velger å beholde sitt gamle system vitner det likevel om at nødnettet fortsatt ikke er tilfredsstillende nok.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg er opptatt av at Nødnett oppleves effektivt, sikkert og robust. Nødnett er bygget med redundans, og alle basestasjoner har mer reservestrøm enn de kommersielle nettene. Nødnett er, i likhet med andre mobilnett, avhengig av vanlige telelinjer og strømlinjer. Langvarige strømutfall og linjebrudd vil derfor også ramme Nødnett, selv om Nødnett har reservestrøm og doble telelinjer til alle basestasjoner.
Jeg har fått opplyst at Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har et kontinuerlig fokus på robusthetsutfordringer og at det er iverksatt diverse tiltak blant annet basert på erfaringer etter ekstremværet "Tor". Flere basestasjoner har blitt oppdatert med kraftigere aggregater, og nylig er det gjennomført en oppgradering av reservestrøm fra 8 til 20 timer på utvalgte basestasjoner i samarbeid med kraftselskap i Trøndelag og Nordland. Videre er det opplyst om at det er utført forbedringer i det årlige vedlikeholdsprogrammet for Nødnetts infrastruktur, og at rutiner mellom driftsoperatør og feltmannskap for å styrke bemanningen under ekstremvær er forbedret. DNK vurderer også hvordan sannsynligheten for utfall på spesielt utsatte basestasjoner kan minimeres. Det er utført forbedringer i informasjonssystemer og kartløsning for å gi et bedre situasjonsbilde for dekning/utfall for brukerne og satt opp beskyttelse på enkelte utsatte radiolinjespeil for å være bedre rustet til vinterstid. Opplæringen av feltmannskap er også forbedret.
Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral som blant annet varsler nødetatenes driftsorganisasjoner og 110-, 112-, 113-sentralene gjennom en egen webportal. I portalen fremkommer informasjon om nedetid eller redusert kapasitet på basestasjoner, reduksjon i tjenestetilbudet til kontrollrom og planlagt arbeid. Det er stilt strenge krav til driftsoperatør gjennom omfattende avtaler for både overvåking, varsling, feilretting, rapportering og eskaleringsrutiner. DNK jobber med utvikling av løsninger som skal sikre god informasjon til alle sluttbrukere, også de brukerne som i dag ikke har tilgang til portalen.