Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:477 (2016-2017)
Innlevert: 09.01.2017
Sendt: 09.01.2017
Besvart: 12.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan går arbeidet med å følge opp vedtaket i Transport- og kommunikasjonskomiteen om å utrede om massene fra utbyggingen fra E6 kan brukes til å forlenge rullebanen ved Alta lufthavn?

Begrunnelse

Under behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 var det bred enighet i Transport- og kommunikasjonskomiteen for at man skulle utrede om massene fra utbyggingen av E6 kunne brukes til å bygge den nødvendige utvidelsen av rullebanen på Alta lufthavn. En samlet komité uttalte følgende:

"Komiteen viser til planene for utbyggingen av E6 vest for Alta. Dette vil frigi mye masse som nå planlegges å dumpe i sjø. Komiteen mener at der raskest mulig må utredes om massene i stedet kan benyttes til nødvendig utvidelse av rullebanen på Alta lufthavn."

Alta kommune har tatt initiativ til å utvide flyplassen med vel 200 meter i vestlig retning, samtidig som masseuttakene på E6 gjøres. Arbeidet med E6 har nå vart lenge, og man er nesten i mål med å fylle ut det som er nødvendig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til Innst. 450 S (2012-2013) til Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023, der transport- og kommunikasjonskomiteen ba om at det måtte utredes om massen fra utbygging av E6 vest for Alta kunne benyttes til en nødvendig forlengelse av rullebanen på Alta lufthavn.
Avinor gjorde rede for sine vurderinger i et brev til Alta kommune den 27. august 2013. I brevet viste Avinor til at lengden på rullebanen etter selskapets vurdering er tilstrekkelig og at det er usikkerhet knyttet til effektene av en forlengelse. Avinor viste videre til at selskapet ville legge til rette for at masse kunne deponeres ved lufthavnen, men at fyllingen måtte skje på Alta kommune sin regning og risiko.
Samferdselsdepartementet ba den 26. mai 2014 Avinor gjøre en fornyet gjennomgang av nytteverdien av en forlengelse av rullebanen. I brev til Samferdselsdepartementet av 13. juni 2014 viste Avinor til at det er betydelig usikkerhet knyttet til de operative gevinstene ved en forlengelse av rullebanen, og at nytteverdien ved tiltaket fortsatt ble vurdert som begrenset sett opp mot forventede investeringskostnader. Avinor viste også til at selskapet hadde vurdert forhold som trafikkutvikling, chartertrafikk og nytt EU-regelverk for lufthavner. Alta kommune kommenterte også på Avinors svar. Saken ble videre drøftet i møte mellom ordføreren i Alta kommune og samferdselsministeren den 2. juli 2014. I et brev til Alta kommune den 17. juli 2014 fant Samferdselsdepartementet etter en helhetsvurdering ikke grunnlag for en egen statlig bevilgning til flytting av overskuddsmassen til Alta lufthavn, og at prosjektet måtte gjennomføres på Alta kommunes regning og risiko.
Jeg vil ellers nevne at Stortinget i Innst. 13 S (2015-2016) i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 viste til at Alta kommune hadde finansiert flyttingen av overskuddsmassene til Alta lufthavn, og anmodet Samferdselsdepartementet om å bidra til å få i stand en dialog med kommunen om saken. Under ledelse av statssekretær Tom Cato Karlsen ble det arrangert et møte om saken den 29. juni 2016, der Alta kommune, Finnmark fylkeskommune, Luftfartstilsynet og Avinor var invitert. I møtet viste Samferdselsdepartementet til at det etter departementets vurdering ikke hadde kommet fram nye momenter i saken og at Samferdselsdepartementet stod fast på sine tidligere konklusjoner i saken. Vi har ikke fått noen henvendelser fra flyselskap som har etterlyst investeringer i utbedringer av rullebanen.