Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:492 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 11.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke tiltak er iverksatt for å sikre god arbeidstidsplanlegging, økonomistyring og internkontroll i Politiets utlendingsenhet (PU), og hvordan vil statsråden sikre at pengebruken er i tråd med statens økonomireglement?

Begrunnelse

Flere rapporter gjennom flere år stilt spørsmål ved pengebruken i Politiets utlendingsenhet, og om PU har tilstrekkelig internkontroll. Jeg viser også til mitt spørsmål datert 12.05 2014 om de samme forhold der statsråden svarte at Politidirektoratet hadde satt frist til 1.7. 2014 til PU med å rydde opp i de forhold som rapportene hadde avdekket.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Spørsmålet berører både mitt og innvandrings- og integreringsministerens ansvarsområde. Justis- og beredskapsdepartementet skal sikre at alle virksomheter har tilfredsstillende intern kontroll slik at fastsatte mål og resultatkrav følges opp, ressursbruken er effektiv og virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder økonomiregelverk.
Politiets utlendingsenhet (PU) er underlagt Politidirektoratet (POD) og får sin bevilgning gjennom PODs disponeringsskriv. Det er imidlertid innvandrings- og integreringsministeren som har ansvar for PUs drift og oppgaveløsning. PUs hovedoppgaver er registrering av asylsøkere, fastsettelse av identitet, retur av personer uten lovlig opphold i riket og drift av Politiets utlendings-internat på Trandum. Oppgavene er direkte avhengig av migrasjonssituasjonen. Virksomheten er tilført betydelige ressurser de senere årene
Det har vært foretatt flere revisjoner og kontroller av PUs ressursbruk de siste årene, med anbefalinger om hva som må forbedres. Ifølge Politidirektoratet er anbefalingene om forbedringer tatt på alvor og blitt høyt prioritert. PU har iverksatt flere tiltak og har økt sin kapasitet og kompetanse for å forbedre intern kontroll, innkjøpsrutiner og styring og bruk av overtid og arbeidstidsbestemmelser.
Ifølge Politidirektoratet er det bl.a. avholdt opplæring for ledere i arbeidstids-bestemmelser, og avsatt en egen stilling som kontrollerer overtidsbruken samt etterlevelsen av arbeidstidsbestemmelsene. Bruken av overtid rapporteres også ukentlig til ledelsen, og både overtidsbruk og etterlevelse av arbeidstidsbestemmelser rapporteres til og behandles av PUs arbeidsmiljøutvalg hvert kvartal. PU avgir månedlige økonomirapporteringer til Politidirektoratet. PU har styrket bemanningen som arbeider med innkjøp og anskaffelser for å ha kapasitet og kompetanse til å følge behov for innkjøp av varer og tjenester. I tillegg er det etablert nasjonale anskaffelsesmiljø og etablert sentrale innkjøpsavtaler i politiet.
Departementet har over tid hatt dialog med Politidirektoratet om ressursbruken i etaten. Denne dialogen vil fortsette. Justis- og beredskapsdepartementet har bedt eksterne konsulenter om å foreta en virksomhetsanalyse av politi- og lensmannsetaten for blant annet å få en vurdering av om tildelte midler til etaten brukes på en kostnadseffektiv måte. Det vil i denne sammenheng også bli gitt et oppdrag om å vurdere ressursbruken i PU spesielt. Virksomhetsanalysen skal avgis innen 1.5.2017.
Styring og ressursbruk både i politiet generelt og PU spesielt vil bli fulgt tett av både innvandrings- og integreringsministeren og meg.