Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:495 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp Stortingets vedtak om opprettelse av omsorgssentra for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland?

Begrunnelse

Som en del av asylforliket ba Stortinget regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentra for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland, for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser, og for å legge til rette for trygg retur. I vedtaket heter det at slike sentra må drives forsvarlig og i tråd med grunnleggende menneskerettigheter.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Som representanten Lise Christoffersen påpeker, ba Stortinget i asylforliket regjeringen arbeide for opprettelse av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere i opprinnelsesland for å forebygge at enslige mindreårige sendes ut på farefulle reiser og for å legge til rette for trygg retur.
Regjeringen har i lengre tid arbeidet for å etablere et slikt tilbud. For å lykkes med opprettelse av dette kreves målrettet og langsiktig arbeid, både for å få dialog med myndigheter i opprinnelsesland og for å få til et samarbeid med aktuelle partnere. Dette målrettede arbeidet er opp-startet og pågående.
Størsteparten av de enslige mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge, kommer opprinnelig fra Afghanistan. De legger ofte ut på en lang og risikofylt reise. Mange får en tillatelse i Norge fordi det er krevende å oppspore familie og mangel på alternativ omsorgstilbud i hjem-landet. På bakgrunn av dette er innsatsen i første omgang rettet mot Afghanistan. Vi er i tett dialog med afghanske myndigheter og aktuelle organisasjoner. Målet er å finne en løsning for retur som er forsvarlig og i tråd med grunnleggende rettigheter. Jeg har også vært opptatt av å ha med Danmark i dette arbeidet slik at vi sammen kan stå sterkere i arbeidet med å få på plass en løsning, og det jobbes derfor tett med danske myndigheter i denne saken.
Tiltaket er videre en del av landstrategien for retur til Afghanistan, som Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet er blitt enige om. Det vurderes også kontinuerlig om det skal opprettes dialog med andre land for å få til et liknende tilbud som det regjeringen jobber for å få til i Afghanistan.
Av hensyn til den pågående forhandlingsprosessen ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan gå nærmere i detalj om prosess og hvilke konkrete partnere vi er i kontakt med for å få opprettet et slikt omsorgstilbud.