Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:497 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 18.01.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva konkret er gjort for å følge opp Stortingets vedtak om at ordningen med omvendt voldsalarm må gjøres godt kjent slik at ordningen kan benyttes i større grad enn i dag, og når vil vedtaket om evaluering av ordningen med besøksforbudet være utført?

Begrunnelse

I dokument 8:74 S (2014-2015), Innst. 284 S (2014-2015) vedtok et enstemmig Storting etter forslag fra Arbeiderpartiet å evaluere ordningen med besøksforbud. Stortinget vedtok også at ordningen med omvendt voldsalarm gjøres godt kjent slik at ordningen kan benyttes i større grad. Vedtakene lyder:

Vedtak 610.
Stortinget ber regjeringen gjennomgå og evaluere ordningen med besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a, og forelegge resultatene for Stortinget på egnet måte.

Vedtak 612.
Stortinget ber regjeringen sikre at ordningen med omvendt voldsalarm gjøres godt kjent slik at ordningen kan benyttes i større grad enn i dag.

Siden ordningen med omvendt voldsalarm (OVA) trådte i kraft i 2013 har det i følge tall fra POD vært lagt ned påstand om OVA i 14 saker, hvor 9 har endt med dom. Av disse er 8 rettskraftige. Antall domfelte som går med OVA-lenke er nå 4. Dette er et lavt tall.
Jeg er bekymret for at OVA fremdeles benyttes i alt for liten grad. Personer som opplever stalking, personforfølgelse eller trusler om vold trenger bedre beskyttelse og det er viktig at byrden ikke legges på offeret men på gjerningspersonen. Vi vet at besøksforbud brytes oftere enn det holdes, og vi venter derfor på en evaluering av ordningen.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Ordningen med omvendt voldsalarm (OVA) trådte i kraft 1. februar 2013 og kan idømmes som et rettighetstap etter straffeloven § 57 (tidligere straffeloven 1902 § 33). Dette er fortsatt en relativt ny ordning, og det er ikke uvanlig at det tar litt tid før nye ordninger tas i bruk. Jeg har fått opplyst fra Politidirektoratet at det per 1. januar 2017, var nedlagt påstand om OVA i 14 saker. I åtte av disse sakene foreligger det en rettskraftig dom. Disse fordeler seg på seks politidistrikter. I tillegg opplyser Politidirektoratet at de har kjennskap til 4 "nye" saker som er under arbeid.
Alle landets politidistrikter har fått tilsendt orientering om ordningen. Videre er distriktene orientert om ordningen både skriftlig og muntlig i en rekke sammenhenger. Både Riksadvokatembetet og Politidirektoratet har informert om ordningen til politidistriktenes ledelse/ledere, og den tekniske løsningen, juridiske problemstillinger samt erfaringer fra konkrete OVA -saker er flere ganger presentert på samlinger for politidistriktenes familievoldskoordinatorer, familievoldsetterforskere og påtaleledere.
Etter min oppfatning er dette fornuftige måter å gjøre ordningen bedre kjent på. Det er imidlertid, slik representanten påpeker, ønskelig at dette beskyttelsestiltaket benyttes i flere saker. Jeg vil derfor i departementets tildelingsbrev til Politidirektoratet for 2017, på nytt minne om viktigheten av å legge til rette for bruk av omvendt voldsalarm. Jeg kan også nevne at departementet har på trappene et arbeid med å utrede spørsmålet om utvidelse av dagens ordning til også å omfatte bruk av omvendt voldsalarm som et straffeprosessuelt virkemiddel.
Når det gjelder spørsmålet om evaluering av besøksforbud etter straffeprosesslovens § 222a, arbeider departementet nå med å ferdigstille en oppdragsbeskrivelse for en helhetlig evaluering av besøksforbud som beskyttelsestiltak. Lovens effekt på tryggheten for trusselutsatte, politiets bruk av dette tiltaket og oppfølging i bruddsituasjoner skal kartlegges. Evalueringen skal i tillegg omfatte en vurdering av dagens registreringsmåter i politiets straffesaksregister (STRASAK). I dag er det bare brudd på vedtak om besøksforbud som registreres i politiets straffesaksregister. Dette begrenser muligheten til å foreta mer inngående analyser av utviklingen, samt iverksette mer treffsikre forebyggende tiltak. Det legges opp til at evalueringen ferdigstilles innen utgangen av 2017.