Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:501 (2016-2017)
Innlevert: 11.01.2017
Sendt: 12.01.2017
Besvart: 19.01.2017 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Hva har statsråden gjort for å følge opp dette punktet i asylavtalen, hvilke initiativ er tatt, og hvilke resultater er oppnådd?

Begrunnelse

Som en del av asylforliket ba Stortinget regjeringen om åta initiativ til et sterkere internasjonalt politisamarbeid, for å jobbe mot menneskesmugling, og for å sikre gode returordninger for asylsøkere uten krav på beskyttelse.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: EUs byrå for politisamarbeid, Europol, slår fast at de aller fleste migranter og flyktninger som kommer til Europa benytter menneskesmuglere for å få hjelp med å gjennomføre reisen. Virksomheten må sies å være godt organisert kriminalitet med et betydelig potensiale for fortjeneste. Av den grunn har Europol i de seneste årene gitt høy prioritet til innsatsen mot menneskesmugling.
Internasjonalt samarbeid er et sentralt tiltak i denne sammenheng. Utenriksdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har gått sammen og dannet en ekspertgruppe som skal bidra til at Norge, internasjonalt sett, kan fronte en helhetlig og målrettet innsats mot kriminelle nettverk involvert i menneskesmugling.
Justis- og beredskapsdepartementet har pålagt politiet å trappe opp sin deltakelse i det internasjonale samarbeidet som nå er etablert om bekjempelse av menneskesmugling. Gjennom vår tilknytning til Interpol, Europol og Eurojust følger norsk politi arbeidet tett med å kartlegge og sette inn innsats mot kriminelle nettverk som står bak smugling av migranter til Europa. Norge har i tillegg engasjert seg i FNs arbeid på dette feltet, og vil yte aktive bidrag i et internasjonalt kartleggingsarbeid på området.
Jeg vil legge til at norsk politi gjør en omfattende innsats i Frontex-operasjonene, Triton og Poseidon i Middelhavet. Når migranter reddes om bord fra smuglerbåtene har politipersonellet som tjenestegjør om bord på de norske skipene «Siem Pilot» og «Peter Henry von Koss» stor oppmerksomhet rettet mot mulige menneskesmuglere, og har overlevert til sammen 181 mistenkte til italienske og greske myndigheter og gjort italienske myndigheter oppmerksomme på 208 mulige vitner.
Politiet har et omfattende internasjonalt samarbeid for å effektivt å kunne gjennomføre retur av personer som ikke har rett til å oppholde seg i Norge. Med bistand fra UD har vi på justissiden dialog med land som Etiopia, Eritrea, Afghanistan, Sudan og Pakistan for å lette returarbeidet. Politiets mange spesialutsendinger på utlendingssiden med strategiske internasjonale utplasseringer arbeider sammen med de aktuelle landenes myndigheter for å tilrettelegge returene.
Jeg bemerker for øvrig at Justis- og beredskapsdepartementet har orientert om oppfølgingen av det likelydende anmodningsvedtak nr. 68.8.1 i Prop. 1 S (2016-2017) punkt 9 side 331. Justiskomiteen har i Innst. 6 S (2016-2017) ingen merknader til oppfølgingen.