Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:509 (2016-2017)
Innlevert: 13.01.2017
Sendt: 13.01.2017
Besvart: 23.01.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Korleis stiller statsråden seg til å gje statleg bidrag til å få etablert straumkabel til små øysamfunn som til dømes Utsira?

Begrunnelse

Utsira er Noregs minste kommune, men har gode moglegheiter for å etablera næringsverksemd. Det er naudsynt for å sikra eit livskraftig lokalsamfunn i åra som kjem. Det ligg føre to kjente saker om nye etableringar representert med Utsira Laks AS og Solvind AS. Dette krev ny energiforsyning til Utsira. For å dekka energibehovet anbefaler Haugaland Kraft at det vert lagt ein ny sjøkabel på 22 kV frå Ferkingstad i Karmøy kommune til Utsira.
Under førre regjering vart det gitt statleg støtte til å etablera ny sjøkabel til Værøy og Røst. Utsira er no i ein tilsvarande situasjon som desse øysamfunna var. Sjølv om ser at Regjeringa Solberg ikkje har noko særleg merksemd på distriktspolitikk og næringsutvikling i heile landet bør omsynet til likheit gjera at regjeringa og vil vurdera støtte til ein sjøkabel til Utsira.
Representanten Hege Haukeland Liadal (Dokument 15:553 2015-2016) har tidlege teke opp spørsmålet med den førre Olje- og energiministeren. I svaret vart det vist til:

«Nettselskapene har ansvar for å levere nettjenester til kundene i sine konsesjonsområder …. Olje- og energidepartementet gir ikke statlig støtte til investeringer i strømkabler.»

Heile poenget med saka er at det lokale nettselskapet ikkje greier å løfta prosjektet aleine og statleg støtte er tidligare gitt til slike prosjekt.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: I februar 2016 stilte representanten Hege Haukeland Liadal et tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse. Jeg viser derfor til svaret fra daværende statsråd Lien 11. februar 2016. Olje- og energidepartementet har ikke en ordning for statlig støtte til investeringer i strømkabler.
Nettselskapene har ansvar for å levere nettjenester til kundene i sine konsesjonsområder. Utviklingen av strømnettet er i hovedsak brukerfinansiert, enten gjennom nettleien, fordelt på alle kunder, eller med anleggsbidrag fra dem som forårsaker det økte overføringsbehovet. .
I det nevnte svaret ble det videre vist til Stortingets behandling av Prop. 35 L (2015-2016) Endringer i energiloven (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet mv.). Stortinget sluttet seg til proposisjonen og innførte et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille for all nettvirksomhet fra 2021. Dette vil bidra til å rendyrke og synliggjøre nettvirksomheten. Skillet vil også legge til rette for en mer hensiktsmessig nettstruktur på sikt. Et større kundegrunnlag å fordele kostnader på vil i mange tilfeller kunne avhjelpe utfordringer knyttet til større investeringer.