Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:558 (2016-2017)
Innlevert: 23.01.2017
Besvart: 30.01.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det opprettes stadig nye bompengeprosjekter i Norge, siden FrP ikke har flertall alene og kan stoppe dagens praksis med å dytte regningen over på bilistene. Mitt utgangspunkt er at bilistene bør få mer informasjon om nedbetalingstid og totalbeløp.
Jeg vil derfor gjerne ha statsrådens syn på muligheten for å gi bilistene en større grad av innsyn i nedbetalingen på de ulike prosjektene, sånn at de kan se hva ekstraskatten deres går til, fortløpende?

Begrunnelse

Jeg leste at statsråden nylig debatterte med en repr. fra AP på Hamar forrige uke, hvor vedkommende repr. påstod at FrP i regjeringen var i ferd med å tappe "oljefondet" noe statsråden tilbakeviste med henvisning til en side fra Norges Bank. USA sin stadig økende statsgjeld kan man fortløpende se utviklingen av på nettet. Utviklingen av børser har mer eller mindre samme konsept, som viser utviklingen jevnlig oppdatert. Jeg håper statsråden kan ta initiativ til en ordning, gjerne fylkesvis, hvor alle kan gå inn og se når vedtak var gjort, hvor lang nedbetalingstid og hvor stort samlet beløp som skal tilbakebetales. Legger man samtidig inn en telleverk som viser hva som blir nedbetalt fortløpende vil det gi bilistene og andre interesserte adgang til å se hva som skjer, og følge utviklingen. Ikke minst vil det kunne være viktig å vise at en del prosjekter faktisk nedbetales raskere enn planlagt. Imøteser statsrådens svar.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Bompengeselskapene har ansvar for å finansiere forutsatt bompengeandel til vedtatte bompengeprosjekter, i tillegg til å kreve inn og forvalte bompengemidlene. De fleste bompengeselskaper er organisert som aksjeselskaper der kommuner, fylkeskommuner og i noen grad private er inne på eiersiden. Årsrapportene til disse selskapene er offentlig tilgjengelige. Her finnes det informasjon om inntekter, kostnader og finansiering for de ulike bompengeprosjektene. Informasjon om nedbetalingstid og hvor mye bompengeselskapene skal bidra med er oppgitt i stortingsproposisjonene for de ulike bompengeprosjektene.
Siden staten ikke står som eier av disse selskapene og låneopptakene er gjort i det private lånemarkedet, er det bompengeavtalen som er styrende for selskapenes rapportering til staten. Selskapene rapporterer årlig til Statens vegvesen, som forvalter bompengeavtalene, om nedbetalingstid, inntekter og drifts- og finansieringskostnader for de ulike prosjektene. På bakgrunn av denne rapporteringen utarbeider Statens vegvesen årlige rapporter om bompengeprosjektene. I disse gis det bl.a. en beskrivelse av hvordan bompengeinntektene fordeles og prognoser for gjenværende innkrevingstid for de ulike prosjektene. Rapporten for 2015 er publisert på Statens vegvesen sine hjemmesider:
http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/bompenge%C3%A5ret-2015
På nettsiden www.autopass.no finnes en oversikt over alle bompengeprosjekter som til enhver tid har innkreving: http://www.autopass.no/om-autopass/veger-med-betaling-av-bompenger.
Etter mitt syn bør dette gi tilstrekkelig informasjon om og innsyn i status for de ulike bompengeprosjektene.