Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:566 (2016-2017)
Innlevert: 25.01.2017
Sendt: 25.01.2017
Besvart: 02.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Er statsråden enig i at sin egen politikk der beskjeden til landets helseforetak om å prioritere private tilbydere her kommer til skade for et godt eksisterende tilbud i Stavanger?

Begrunnelse

Stavanger Aftenblad opplyser at rusomsorgen i Stavanger fengsel skal kuttes og begrunner dette med kutt i overføringene til Helse Vest og Helse Stavanger. Det kan se ut som at Høyres egen politikk om å foretrekke private kjøp av tilbud innen rusomsorg her kommer til gjellende. Det går ut over det eksisterende gode tilbudet som gis.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Stavanger HF vedtok 13. desember 2016 budsjett 2017 for helseforetaket. Det fremgår av styresak 94/16 Budsjett 2017 Helse Stavanger HF at alle klinikkene og divisjonene har fått tildelt omstillingskrav. Reduksjonen for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling utgjør 9,5 mill. kroner. I følge Helse Vest vil reduksjonen hovedsakelig skje på gjestepasientbudsjettet, og i mindre grad påvirke Helse Stavanger sitt tilbud.
Det er siden 2006 blitt etablert egne rusmestringsenheter i 13 fengsler, og Stifinner’n er etablert ved Oslo fengsel og ved Bredtveit kvinnefengsel. I 2014 ble de øremerkede midlene til rusmestringsenhetene lagt inn i basisbevilgningen til helseregionene med krav om videreføring på minst samme nivå som i 2013. For 2017 foreslås det en endring i måten å yte tjenester inn i rusmestringsenheten ved at tilbudet til pasientene gis av det ordinære tjenesteapparatet.
Helse Stavanger opplyser videre at det er berammet et styringsgruppemøte i rusmestringsenheten 30. januar 2017. Agenda på møtet er blant annet å diskutere videre samarbeid for å sikre et forsvarlig tilbud til innsatte. Hvis partene ikke er enige om at tilbudet til innsatte er tilstrekkelig etter modellen som Helse Stavanger har skissert, vil Helse Stavanger igjen opprette en 100 pst. stilling for psykolog til å ivareta alle oppgaver som er knyttet til rusmestringsenheten. De antar å kunne iverksette dette i løpet av 3 til 6 måneder.
Regjeringen mener at bruk av ledig kapasitet hos private er et viktig virkemiddel i arbeidet med å redusere ventetidene og øke kvaliteten og effektiviteten i den offentlige helsetjenesten. Det er en utfordring at mange pasienter venter unødvendig lenge på nødvendig behandling, også på helsetjenester der det er ledig kapasitet hos private aktører. Det er derfor stilt krav om at helseregionene må sørge for mer bruk av private aktører der dette bidrar til å redusere ventetidene på en kostnadseffektiv måte. Pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling venter i 2016 11 dager kortere enn i 2015.