Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:589 (2016-2017)
Innlevert: 01.02.2017
Sendt: 01.02.2017
Besvart: 07.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Zero Village Bergen er et helt unikt europeisk forskningsprosjekt som vil redusere klimautslipp fra bygg. Det er ett av 11 nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi. Det konkrete arbeidet startet i 2009, nå gjenstår bare innsigelse fra Fylkesmannen som er tilnærmet likelydende til den Miljøverndepartementet opphevet i 2013.
Vil statsråden sørge for at et viktig klima- og samfunnsprosjekt blir realisert, og ikke treneres ytterligere som følge av uenighet mellom Fylkesmannen og Bergen kommune?

Begrunnelse

Forurensing fra bygninger utgjør 40 prosent av den totale globale miljøforurensningen. Stortinget har etablert 11 forskningssentre for miljøvennlig energi(FME)etter klimaforliket i 2008. Ett av disse er The Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB). Senteret finansieres av Norges forskningsråd og driftes av NTNU i samarbeid med SINTEF og består av 21 av Norges ledende partnere innen forskning, byggteknikk, arkitektur og utvikling.
ZEB skal finne løsninger for å eliminere CO2-utslipp fra bygg. Senteret inkluderer hele verdikjeden av markedsaktører innen norsk byggebransje. Selskapene som er med representerer mer enn 200 000 ansatte og en årlig omsetning på 360 milliarder kroner (SSB, 2011). Staten bidrar gjennom forskningsrådet med ca. 160 millioner og forskningspartnerne med tilsvarende beløp.
Senteret har arbeidet med prosjektet siden 2009. En rekke samfunnsaktører har deltatt i planlegging av løsninger for det konkrete prosjektet for Zero Village Bergen som består av 700 boliger. Bybo, Snøhetta, BKK, CMR, UNI Research, Høgskulen i Vest med flere er aktivt involvert. Dette understreker den samfunnsmessige nytten det forventes av prosjektet.
Zero Village Bergen er det eneste prosjektet av sin art i Europa og representerer derfor en svært viktig nasjonal ressurs for forskning og utvikling.
Den offentlige saksbehandlingen startet i 2010 hvor lokalisering av ZVB ble inntatt i Bergen kommunes arealplan. Fylkesmannen fremmet innsigelse, som ble opphevet av Miljøverndepartementet i 2013. Bergen kommune har nå utarbeidet kommunedelplan i samsvar med overordnet arealplan. Fylkesmannen har igjen fremsatt innsigelse med tilnærmet samme begrunnelse som den som ble opphevet i 2013.
Den offentlige saksbehandlingen har tatt uforholdsmessig lang tid og dersom Fylkesmannen trekker innsigelsen kan arbeidet starte i mars.
Bergen kommune trenger nye boliger. ZEB er lokalisert i en bydel der det er ubalanse mellom arbeidsplasser og boliger. Prosjektet vil dermed redusere transportbehovet. Det er Fylkeskommunen som har ansvar for kollektivdekning og de har ingen innsigelser og fremholder at kollektivdekningen skal skaleres til behovet. Tiltakshaver planlegger å ta i bruk førerløse busser i samarbeid med Bergen Næringsråd, Skyss, Tide og Bergen kommune for transport mellom boligfeltet og bybanen. Planen innebærer et omfattende nett av gang- og sykkelveier i området som knytter sammen boligprosjektet med de viktigste arbeidsplassene og tjenestetilbudene i bydelen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Spørsmålet gjelder en innsigelse som ble avgjort av Miljøverndepartementet 24. april 2013.
Da departementet godkjente området ved Aadland (også omtalt som Zero-village) i Bergen kommune, ble det stilt følgende krav til den videre planleggingen:

"Boligområdet B51 Aadland

Byggeområde for boliger på Aadland godkjennes som byggeområde.
Kommuneplanbestemmelsene tilføyes et nytt underpunkt 5 Boligområde B51 Aadland:
Helhetlige løsninger for miljøvennlig transport, avgrensning av byggeområdet, grad av utnytting, grønnstruktur og flystøy skal avklares i kommunedelplanen for Birkeland, Liland, Aadland og Espeland. Aktuelle tiltak skal innarbeides i reguleringsplanen for området.
Det skal legges til rette for miljøvennlige transportløsninger som omfatter:

1.Et effektivt kollektivtrafikktilbud herunder tilbringertjeneste til bybanestopp.
2.Gode gang/sykkelvegforbindelser blant annet til bybanestopp, skoler og lokalsenter ved Blomsterdalen og andre viktige målpunkt.
3.Nødvendige rekkefølgekrav i forhold til infrastruktur.

Det gis følgende supplerende retningslinje for område B51 Aadland:
Området skal planlegges med nullutslippsboliger."

Vedtaket fra april 2013 innebærer at disse forholdene skal vurderes i den mer detaljerte planleggingen. Kommunen har hovedansvaret for å følge opp bestemmelsene, men fylkesmannen skal også bidra inn i prosessen og påse at kravene blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.
Departementet har vært i kontakt med kommunen og fylkesmannen. Det framgår at kommunedelplanen for Ytrebygda, Birkeland, Liland og Espeland, som også omfatter Aadland-området, fortsatt er til behandling i kommunen. Det er planlagt mekling mellom kommunen og fylkesmannen i nær framtid.
Da saken fortsatt er til behandling i kommunen, ønsker ikke departementet å kommentere den. Mitt mål er at saker i størst mulig grad løses lokalt mellom partene, i planprosessen eller i forbindelse med mekling. Saker kan likevel komme til departementet for avgjørelse. Jeg ønsker derfor ikke å gå nærmere inn på de konkrete forhold som tas opp i denne saken.