Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:594 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 02.02.2017
Besvart: 14.02.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Statsråden sier i Stavanger Aftenblad at ca. 1 500 pasienter har fått raskere behandling i "fritt behandlingsvalg" enn de ville ha fått uten ordningen.
Hvor lenge har pasientene ventet før de velger behandling under "fritt behandlingsvalg" målt i snitt eller reelle tall, hvor mange av pasientene har ventet på behandling over gjennomsnittlig ventetid for sin pasientgruppe, og hvor mange av pasientene har opplevd fristbrudd?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Per 1. februar 2017 har i overkant av 2 000 pasienter mottatt helsehjelp gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV). Dette volumet er basert på data rapportert til Helfo/KUHR som grunnlag for utbetalinger. I tillegg rapporteres data for samme aktivitet til Norsk pasientregister (NPR). Det har imidlertid vært manglende kompletthet i det som ble rapportert til NPR i den første tiden av ordningen, men dette har bedret seg etterhvert.
Jeg forelagt spørsmålet for Helsedirektoratet. Direktoratet opplyser at for å kunne tallfeste ventetid for pasienter behandlet innenfor godkjenningsordningen i FBV må det gjøres en kobling mellom ventelistedata og aktivitetsdata rapportert til NPR. Hensynet til kvalitet i dataene tilsier at slike eventuelle analyser bør gjøres på årsdata. Årsdata vil først være klare medio mars.
Det er selvsagt ulike grunner til at pasientene velger behandling gjennom ordningen fritt behandlingsvalg. De to mest nærliggende årsakene er at det gir kortere ventetid eller at en har et spesielt ønske om behandlingssted. Vi spør ikke pasientene om årsaken til at de velger noe annet enn den offentlige helsetjenesten. Jeg mener at valgmuligheten til den enkelte er begrunnelse god nok. Pasienter med rusavhengighet og psykiske helseutfordringer vil ofte ha en sterk oppfatning om hvilket behandlingsted de ønsker å benytte. Ordningen fritt behandlingsvalg øker den valgfriheten. Ordningen utvider også tilgjengelig behandling samlet sett, fordi den kommer i tillegg til den behandlingskapasiteten som er i de offentlige sykehusene og omfanget som det er inngått avtaler om gjennom anbud. Det reduserer også køer og ventetid.
For øvrig vil jeg vise til oppdraget til Helsedirektoratet knyttet til ventetidsregistrering. Helsedirektoratet fikk utsatt levering til 1. februar 2017 på bakgrunn av en feil i uttrekk av data fra NPR. I e-post av 1. februar ber Helsedirektoratet om utsatt frist på rapport om ventetidsregistrering til 1. mai. Ventelistetall fra 2016 foreligger medio mars og det kan trekkes sterkere konklusjoner om disse inkluderes. Innen denne fristen kan det gjøres gode samlede vurderinger av et komplisert tallgrunnlag og også gjennomføres journalgjennomgang. Rapporten vil i lys av dette overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i månedsskiftet april/mai 2017.