Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:606 (2016-2017)
Innlevert: 02.02.2017
Sendt: 03.02.2017
Besvart: 09.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): I forbindelse med behandlingen av st. meld nr.25 (2015-2016)ble satsing på hydrogen i transportsektoren framhevet som en av fremtidens viktigste energibærere. Stortinget har i anmodningsvedtak for statsbudsjettet for 2016 og 2017 bedt Regjeringen at det i ny avtale og mandat for Enova, sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene mellom, og sørge for at de første stasjonene etableres i 2017.
Kan statsråden utdype oppfølging av stortingets vedtak?

Begrunnelse

Det er bred enighet om at Norge bør ta en sentral rolle innen utvikling og bruk av hydrogen i transport, industri, energiproduksjon og leverandørindustri. Energi og miljøkomiteen på Stortinget har i sine merknader til Energimeldingen (st. meld nr.25 (2015-2016))
understreket at hovedmålet for Norges hydrogensatsing skal være å bidra til utslippsreduksjoner innen transport og industri, og utvikle Norges rolle som eksportør av hydrogenteknologi og leverandørindustri. Videre at hydrogen kan bli en viktig alternativ energibærer innenfor transportsektoren og det bør legges til rette for infrastruktur som gjør det mulig åta hydrogen i bruk.
Energi og miljøkomiteen har i sine merknader til energimeldingen understreket viktigheten av at det etableres virkemidler i Enova for å sikre offentlig bidrag til første fase i utbyggingen av hydrogeninfrastruktur. Videre at det må legges et grunnlag for at offentlige støtteordninger bidrar til drivstofftilgang, og som kan øke etterspørselen etter hydrogen fram til en selvdrevet, kommersiell utvikling for hydrogen som drivstoff er på plass.
Flere steder arbeides med å sikre tidlig kommersiell innfasing av hydrogendrivstoff. Oslo og Akershus har vedtatt et felles politisk mål om at Oslo og Akershus-regionen skal være blant verdens ledende regioner for utprøving og tidlig bruk av hydrogen til transport, basert på fossilfri drivstoffproduksjon. Initiativet Oslo og Akershusregionen har tatt, er et viktig ledd i arbeidet fram mot utfasing av fossile drivstoff i transportsektoren, og dette er et viktig bidrag for raskere utbygging av hydrogenfyllestasjoner, også flere steder enn kun i Østlandsregionen.
Den 15.12.2016 undertegnet Olje- og energidepartementet og ENOVA en ny avtale for om forvaltningen av Energifondet for perioden 2017-2020. I denne avtalen framkommer det at Olje og energidepartementets styring av Enova skal skje på et overordnet nivå, i hovedsak gjennom avtalen. I tillegg skal det utarbeides årlige oppdragsbrev.
Under pkt. 8 om særlige vilkår på enkelte områder står det i avtalen at Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport herunder el og hydrogen. I stortingets anmodningsvedtak har stortinget spesifikt bedt regjeringen i ny avtale og mandat for Enova sikre støtte til etablering av et nettverk av hydrogenstasjoner i de største byene og korridorene mellom, og sørge for at de første stasjonene etableres i 2017.

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: I forbindelse med Meld. St. 25 (2015-2016) om energipolitikken mot 2030, la regjeringen fram en hydrogenstrategi. I strategien framgår det blant annet at regjeringen vil legge til rette for at Enova har et støttetilbud til hydrogenfyllestasjoner. Enova skal følge markedet for hydrogenkjøretøy tett, og bidra til å redusere barrierer for et velfungerende markedet for hydrogen som drivstoff. I forbindelse med behandlingen av energimeldingen, vedtok Stortinget anmodningsvedtaket representanten viser til.
Enova har allerede støttet en hydrogenfyllestasjon på Kjørbo utenfor Oslo med 7,7 mill. kroner. Denne hydrogenfyllestasjonen ble åpnet i november 2016. Videre har Enova også gitt tilsagn om støtte på 19,8 mill. kroner til etableringen av to hydrogenfyllestasjoner i Bergen. Det forventes at disse blir satt i drift så snart alle offentlige tillatelser er på plass. Departementet har fått opplyst at målet for dette er i løpet av første halvår 2017. Enova har også gitt 19,6 mill. kroner i tilsagn om støtte til et hydrogenprosjekt i Trondheim der ASKO tester hydrogenproduksjon og fire hydrogenlastebiler.
I Innst. 401 S (2015-2016) viste komiteen til stortingsmeldingen om Enovas styringsmodell:

"Komiteen mener Enova fortsatt skal ha stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele enkeltprosjekter. Komiteen vil understreke at styringsmodellen må bidra til en effektiv ressursutnyttelse og gi Enova mulighet til å angripe de viktigste barrierene for introduksjon og utbredelse av energi- og klimaløsninger, og til å drive frem varige markedsendringer."

I avtalen med Enova er det tatt inn særlige vilkår om at Enova skal bidra til utvikling av drivstoffinfrastruktur for utslippsfri land- og sjøtransport, herunder elektrisitet og hydrogen. I tillegg til støtten som allerede er gitt til utvikling av hydrogeninfrastruktur, arbeider Enova nå med å utvikle et program for fylleinfrastruktur for hydrogen. Formålet er å bidrar til å bygge opp under et velfungerende marked for hydrogen som drivstoff. Dette innebærer blant annet at Enova er i tett dialog med markedet for å mobilisere potensielle tilbydere og brukere av infrastruktur, samt kjøretøyleverandørene. Enova har som intensjon i løpet av første halvår 2017 å lansere et programtilbud for infrastruktur. I tillegg har Enova annonsert et kommende støttetilbud til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy, der målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.