Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:630 (2016-2017)
Innlevert: 06.02.2017
Sendt: 07.02.2017
Besvart: 08.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): I stortinget 1.februar sa ministeren at målet om 2 politi per 1000 innbygger ut fra prognosene vil bli nådd i 2019, og at samtlige nyutdannede i 2016 skal tilbys jobb innen 1.juni 2017. Politimesteren i Vest viser i sitt skriv 16. jan. til betydelig ubalanse mellom oppgaver og ressurser som vil kunne gi redusert omdømme og tillit i befolkningen.
Mener ministeren at 295 mill. kr i 2017 vil være tilstrekkelig for å rette opp ubalansen i Vest politidistrikt og at de når målet om 2 politi per 1000 innbygger i 2019 eller 2020?

Begrunnelse

Politimesteren i Vest politidistrikt gir uttrykk for en ubalanse mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser og et økende gap mellom befolkningens forventninger til politiet og det faktiske handlingsrommet. Politidistriktet vil få utfordringer med å nå enkelte av målene i driftsåret 2017. Han skriver brevet som et ledd i den løpende styringsdialogen med politidirektoratet.
Vest politidistrikt gikk i balanse i 2016 ved å nedprioritere nødvendige anskaffelser beregnet til om lag 25 mill. kr, noe som har bidratt til å øke et allerede stort etterslep på utskifting av utstyr. Politimesteren anslår at utgiftene til årsverk må reduseres med ca. 50 mill. kr for å finansiere økte utgifter til nærpolitireformen og helt nødvendige anskaffelser. med signaler om ytterligere 2 % reduksjon av budsjettrammen vil medføre ytterligere reduksjon på 20 mill. kr.
Denne situasjonsbeskrivelsen står i kontrakt til justisministerens svar i spørretimen den 1.februar, der han påstår at de siste prognosene tilsier at vi vil nå målet om to polititjenestemenn/kvinner per 1000 innbygger innen 2019 og ikke 2020. Han viser videre til betydelig økning av driftsbudsjettene til politidistriktene med 295 mill. kr i frie midler i 2017. Vest politidistrikt utgjør ca. 11 %, og beløpet vil ikke dekke det behovet som politimesteren beskriver.
Ministeren viser videre til tildelingsbrevet til Politidirektoratet der han ber direktoratet utarbeide en forpliktende plan slik at alle som gikk ut av Politihøyskolen i 2016 som fortsatt står uten jobb i etaten, er tilsatt innen 1.juni 2017. Slik vi oppfatter brevet fra politimesteren bør det være en rimelig balanse mellom antall ansatte og tilgjengelige driftsmidler.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Det er et mål å heve grunnbemanningen i politi- og lensmannsetaten. Regjeringens ambisjon er to polititjenestemenn/-kvinner per 1 000 innbyggere på nasjonalt nivå i løpet av 2020. Dette inkluderer også polititjenestemenn- og kvinner som er ansatt i særorganene.
Det vil være variasjoner i dekningsgrad mellom politidistriktene utfra kriminalitetsbildet og særskilte utfordringer i det enkelte distrikt, men vi er på god vei i riktig retning. I 2013 var det 8 716 polititjenestemenn/-kvinner og en dekningsgrad på 1,71, ved utgangen av 2016 var det 9 550 tjenestemenn/-kvinner og en dekningsgrad på 1,81 pr. tusen innbyggere. I tillegg kommer naturligvis sivilt ansatte og jurister, hvor det også har vært en klar vekst.
I 2017 vil politidistriktene få styrket driftsmidlene med 295 mill. kroner. Dette kommer i tillegg til andre budsjettøkninger som skal dekke økt bemanning og andre oppgaver. Samtidig er det stilt krav om effektivisering i etaten, som det er viktig at blir realisert. Dette er formidlet i tildelingsbrevet som ble sendt til Politidirektoratet 2. februar 2017. I tillegg presiseres det i tildelingsbrevet at direktoratet skal utarbeide en forpliktende plan for at alle som gikk ut av Politihøgskolen i 2016 og som fortsatt står uten jobb i etaten, skal tilsettes innen 1. juni 2017, samt en plan for tilsetting av de studentene som går ut fra Politihøgskolen i 2017. Det vil derfor bli en historisk høy politibemanning i 2017.
I og med at Politidirektoratet først fikk tildelingsbrevet 2. februar 2017, har direktoratet ennå ikke fordelt bevilgningene til de enkelte politidistrikt og særorgan. Budsjettet for Vest politidistrikt er således ikke fastsatt. Det er Politidirektoratet som beslutter hvor stor andel av bevilgningen på 295 mill. kroner som skal tildeles Vest politidistrikt.