Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kulturministeren

Dokument nr. 15:657 (2016-2017)
Innlevert: 10.02.2017
Sendt: 10.02.2017
Besvart: 17.02.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Er kulturministeren, som ansvarlig statsråd for frivillighet, bekymret for at mange av de sykkelrittene som i dag arrangeres med hjelp av frivillige, og som mange har glede av å delta på, vil kunne forsvinne som følge av de omfattende kravene til kursing av vaktene?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål 561 til kulturministeren, innlevert 24.01.2017.
Grunnen til at spørsmålet ble stilt til kulturministeren er at både idrett og frivillighet er noe som hører inn under ministerens portefølje, og fordi jeg selv er bekymret for de idretts- og frivillighetspolitiske konsekvensene av at ritt kan forsvinne som følge av det nye og omfattende regelverket.
Spørsmålet er imidlertid besvart av samferdselsministeren og inneholder først og fremst en redegjørelse for det nye regelverket. Svaret går ikke inn på problemstillingen om hvorvidt mange sykkelritt står i fare for å bli nedlagt som følge av endringene. Spørsmålet stilles derfor på nytt til kulturministeren. For ytterligere begrunnelse vises til begrunnelsen i spørsmål 561.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Innledningsvis vil jeg vise til samferdselsministerens svar av 1. februar 2017 som blant annet redegjorde for de nye lov- og forskriftsbestemmelsene og kravene til opplæring for de ulike vaktkategoriene. I arbeidet med de nye lov- og forskriftsbestemmelser var jeg opptatt av at sykkelorganisasjonene ble involvert på en god og hensiktsmessig måte. Dette opplever jeg ble godt ivaretatt av ansvarlige myndigheter til tross for et meget knapt tidsperspektiv.
Frivilligheten er bærebjelken i idretten i Norge og det legges ned tusenvis av dugnadstimer fra idrettslag og andre i forbindelse med små og store arrangement. Sykkelritt som foregår på veg og som er helt eller delvis åpen for alminnelig ferdsel, medfører ofte konsekvenser for trafikkflyten, og har en høyere risiko for både deltakere, frivillige, publikum og andre trafikanter enn andre idrettsarrangement.
Det nye regelverket åpner for at arrangører av sykkelritt kan bruke frivillige vakter som har myndighet til å regulere trafikk. Denne hjemmelen var det tidligere bare politiet som hadde. På sikt vil derfor denne nye muligheten kunne innebære en forenkling for arrangører av sykkelritt. Imidlertid får vakter med myndighet til å regulere trafikk et ikke ubetydelig ansvar for å bidra til å ivareta sikkerhet og fremkommelighet for deltakere, publikum og andre trafikanter. Det er derfor i alles interesse at vaktene har god nok kompetanse. Også løypevakter uten trafikkreguleringsmyndighet kan oppleve utfordrende situasjoner, noe som tilsier at også slike vakter bør ha en tilpasset opplæring.
Ved gjennomføringen av sykkelritt vil det trolig være størst behov for løypevakter. Jeg deler samferdselsministerens syn om at en opplæring som vil kunne gjennomføres som e-læring og ta om lag 1,5 time, ikke er egnet til å avskrekke frivillige fra å stille opp som løypevakter ved sykkelritt. Bruk av e-læring gir stor grad av fleksibilitet til både tid og sted for gjennomføring.
Opprinnelig skulle de nye opplæringskravene for løypevakter, stasjonære vakter og mobile vakter trådt i kraft 1. januar 2017. Jeg har stor forståelse for at det ville blitt krevende for sykkelorganisasjonene å gjennomføre opplæring av et tilstrekkelig antall frivillige vakter før den norske sesongstarten om en drøy måned. Jeg er derfor glad for at innføringen av opplæringskravene nå er utsatt til 1. januar 2018.
Fram til opplæringskravene trår i kraft vil jeg imidlertid oppfordre Norges Cykleforbund til å utvikle et undervisningsopplegg for de ulike vaktkategoriene og søke om å bli godkjent som kursarrangør. Jo raskere man kommer i gang med gjennomføringen av et kursopplegg og utdanning av vakter, desto bedre blir trafikksikkerheten ved ritt som gjennomføres i 2017, og sykkelorganisasjonene vil stå bedre rustet til 2018-sesongen.