Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:675 (2016-2017)
Innlevert: 14.02.2017
Sendt: 15.02.2017
Besvart: 20.02.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hva er statsrådens tolking av hvem på varamannsliste som skal tre inn ved forfall til kommunestyre / utvalgsmøte?

Begrunnelse

Dersom en valgt kommunestyrerepresentant velger å melde seg ut av det partiet man er valgt inn for og velger å stå som uavhengig representant eller melder seg inn i et annet parti kan det oppstå uklarhet om hvordan man innkaller etter varamannsliste dersom et ordinært medlem av kommunestyre har forfall til kommunestyre eller utvalg vedkommende er medlem av. Skal vedkommende som har skiftet parti eller står som uavhengig kalles inn etter opprinnelig partis varamannsliste eller skal da vedkommende "hoppes over" ved slik innkalling slik at det faktisk blir innkalt varamenn etter det opprinnelige partiets liste.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Vervet som folkevalgt i en kommune er, på samme måte som vervet som stortingsrepresentant, et personlig verv. Vedkommende har rett og plikt til å fungere i vervet hele valgperioden. Faste medlemmer og varamedlemmer av folkevalgte organer i kommunen har en derfor en rett og plikt til å delta i møter i den perioden de er valgt for. Dette gjelder såfremt vedkommende ikke mister valgbarheten og må tre ut, eller blir fritatt for vervet etter søknad, jf. kommuneloven § 15.

Disse rettene og pliktene henger sammen med det personlige vervet som folkevalgt. De påvirkes derfor ikke av at en folkevalgt skifter partitilhørighet i løpet av perioden eller melder seg ut av et parti og opptrer som uavhengig representant. Dette følger av lang praksis, og er også omtalt i blant annet NOU 2001:3 side 750 flg.

Dersom et medlem eller varamedlem i kommunestyret melder seg ut av et parti, skal vedkommende fremdeles regnes som del av det opprinnelige partiets liste ved innkalling av varamedlemmer. Det er lagt til grunn i forarbeidene, langvarig praksis fra departementet og i juridisk teori at nummerrekkefølgen blant varamedlemmer skal følges, selv om vararepresentanten har meldt seg ut av det partiet vedkommende er valgt inn for, se hhv. Ot.prp. nr. 42 (1991–1992) side 143, rundskriv H-12/15 punkt 2.9 og Overå/Bernt Kommuneloven med kommentarer (6. utg. 2014) side 131.

Dette innebærer at dersom et kommunestyremedlem har meldt seg ut av et parti, skal det kalles inn varamedlem fra listen til partiet vedkommende opprinnelige ble valgt inn for. Tilsvarende skal et varamedlem som har meldt seg ut av sitt opprinnelige parti, innkalles etter den listen vedkommende ble valgt inn på. Vedkommende anses for å være på sitt opprinnelige partis liste selv om han eller hun har meldt seg ut partiet, og skal da kalles inn ved forfall. Noe annet ville i realiteten være å frata vedkommende vervet som folkevalgt. I begge tilfeller følger man listene og rekkefølgen slik de forelå ved valgoppgjøret etter det konstituerende møtet. Endring av et medlems partitilhørighet i løpet av valgperioden har således ingen betydning for hvem som skal innkalles som varamedlem eller hvem et utmeldt varamedlem skal innkalles for.

Jeg vil for øvrig tilføye at loven ikke har regler om hvordan representanter som har skiftet parti eller blir uavhengige skal benevnes i møteinnkallinger, protokoller og lignende. Dette vil det være opp til kommunen selv å bestemme.