Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:691 (2016-2017)
Innlevert: 16.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 28.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): Når vil regjeringen legge frem en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge, og når vil det legges frem en sak om etablering av flere fiberkabler til utlandet?

Begrunnelse

I forbindelse med Dokument 8:36 S (2015-2016) vedtok Stortinget følgende:

- Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge.
- Stortinget ber regjeringen legge fram en sak for Stortinget om hvordan det så raskt som mulig kan etableres flere fiberkabler til utlandet, blant annet fra Norge til Storbritannia og Tyskland, for å styrke grunnlaget for etablering av grønne datasentre og annen databasert næringsvirksomhet i Norge.
Nylig kom nyhetene om at et kinesisk selskap kjøper stor kapasitet på samme lokasjon som Facebook i Nord-Sverige, og at Facebook setter i gang bygging av et datasenter i Odense i Danmark til flere hundre millioner dollar. Apple har også investert stort i Danmark og Google i Finland.
Stortingets vedtak ble fattet i mai 2016, men hverken strategi eller sak om fiberkabler er lagt frem. De teknologiske endringene går meget raskt og krever myndigheter som raskt tar aktivt grep for å legge til rette for ny næringsvirksomhet.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Norge er et attraktivt land for datasentre og de årlige investeringene gjort av de kommersielle aktørene kombinert med politiske vedtak gjør det enda mer attraktivt. Vi har overskudd av ren og billig energi, stabile politiske forhold, skattenivået har de siste årene blitt senket totalt sett, det finnes fiberkabler inn og ut av landet med ledig kapasitet og et godt fibernett innenlands som blir bedre hvert år. Det er ingen tvil om at forholdene for datasentre i Norge er gode, men vi skal sikre at de blir enda bedre.
Tidlig i perioden sørget regjeringen for at elavgiften for datasentre ble redusert, et tiltak som næringen hadde etterspurt i lang tid. Internasjonalt har vi forbedret oss kraftig både hva gjelder attraktive rammebetingelser og båndbredde til utlandet. Vi har de siste årene jobbet for å få bransjen til å samarbeide om å utnytte tilgjengelig infrastruktur bedre og bygge ny der behovene er tilstede. Vi har jevnlig kontakt med både andre lands myndigheter og bedrifter for å styrke vår konkurransesituasjon.
Representanten Omland viser i sitt spørsmål til to anmodningsvedtak. Ett gjelder strategi om tilrettelegging for datasentre og ett gjelder flere fiberkabler til utlandet. Den delen av svaret som gjelder strategi om tilrettelegging for datasentre er utarbeidet av næringsministeren.

Strategi om tilrettelegging for datasentre:

I samarbeid med berørte departementer vil NFD utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av datasentre i Norge, med sikte på fremleggelse i 2017.
I Meld. St. 27 Digital Agenda for Norge, som regjeringen la frem i april 2016, står det at "regjeringen vil utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av store datasentre i Norge". Stortinget har i anmodningsvedtak nr. 637 bedt regjeringen utarbeide en strategi som beskriver hvordan myndighetene kan legge til rette for ytterligere etablering av grønne datasentre i Norge.
Jeg ser regjeringens eget tiltak i sammenheng med anmodningsvedtaket, og har derfor foreslått å utarbeide en strategi som beskriver hvordan vi kan legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av datasentre. Vi ønsker ikke å avgrense strategien til hverken store eller grønne datasentre, men mener at samfunnsøkonomisk lønnsomhet dekker begge deler samtidig som det treffer bredere.

Etablering av flere fiberkabler til utlandet.

En robust og sikker digital infrastruktur med god kapasitet er en viktig forutsetning for at Norge skal være en attraktiv vertsnasjon for en sterkt voksende datasenterindustri.
Regjeringen la 15. april i fjor frem en stortingsmelding med tydelige mål for den digitale infrastrukturen. Tilrettelegging for tilstrekkelig antall uavhengige fiberkabler innenlands og mellom Norge og utlandet er en viktig del av arbeidet for å nå de målene vi har satt oss. Som et ledd i dette arbeidet ga Samferdselsdepartementet 27. juli i fjor et oppdrag til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) om å kartlegge og vurdere markedet for mørk fiber, samt foreslå tiltak. Rapporten fra Nkom ble overlevert departementet 5. desember i fjor. I rapporten har Nkom foreslått tiltak for å bidra til et mer velfungerende marked for fiberforbindelser og enklere tilgang til informasjon om det norske fibermarkedet. Nkom har også foreslått at fiber og føringsveier som statlige virksomheter disponerer, skal gjøres lettere tilgjengelige for tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett.
Tiltakene som Nkom har foreslått vil bidra til å legge til rette for ytterligere utvikling av datasenterindustri i Norge gjennom å bidra til en robust og sikker infrastruktur med tilstrekkelig antall føringsveier og kapasitet.
Nkom har også vurdert behovet for å styrke føringsveiene ut og inn av landet i et sårbarhetsperspektiv. Nkom mener det er sårbart at nær all trafikk ut av landet er konsentrert på infrastruktur som har utgangspunkt i Oslo-regionen og går til Sverige og videre til København. Nkom konkluderer med at det er hensiktsmessig å legge til rette for å redusere denne sårbarheten.
Parallelt med Nkoms arbeid har departementet hatt tett dialog med bransjeaktørene om mulige virkemidler for å få etablert flere internasjonale fiberkabler til Norge, blant annet gjennom to store rundebordskonferanser om temaet. De siste årene har vi også tatt opp dette temaet på besøk i Norge og utlandet.
Basert på Nkoms rapport, de innspill vi har mottatt fra bransjen og de vurderinger departementet har foretatt, vil jeg så snart som mulig, på et egnet tidspunkt, legge en sak om etablering av flere fiberkabler til utlandet frem for Stortinget.