Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:697 (2016-2017)
Innlevert: 17.02.2017
Sendt: 17.02.2017
Besvart: 21.02.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Stemmer det at ressurssituasjonen i enkelte politidistrikt er så dårlig at det ikke er mulighet for å sette av ressurser til politiråd?

Begrunnelse

Jeg har fått tilgang på en nylig arbeidsgrupperapport om bemanning i Sør-Øst Politidistrikt der det uttales at «Når det gjelder Politiråd, så ser bemanningsgruppe ut fra dagens organisering og ressurssituasjon at det ikke er mulig å sette av egen ressurs til dette». Jeg ber om at statsråden bekrefter eller avkrefter at det faktisk pågår slike diskusjoner innad i politidistriktene, med tanke på at politiråd har blitt fremstilt som et absolutt krav i forbindelse med politireformen.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Regjeringen har i perioden 2013-2016 foretatt tidenes politisatsing, med en total økning i politiets budsjetter på 2,5 milliarder kroner. I 2017 øker vi driftsbudsjettene til politidistriktene med 295 mill. kr i frie midler, slik at de skal få mer å rutte med. Dette kommer i tillegg til andre budsjettøkninger som skal dekke økt bemanning og andre oppgaver. Samtidig er det stilt krav om effektivisering i etaten. Politidirektoratet beslutter hvor stor andel av bevilgningen på 295 mill. kroner som skal tildeles det enkelte politidistrikt. Fordelingen blir klar når Politidirektoratet om kort tid sender ut disponeringsskriv.
Politimesteren har ansvar for å foreta sine prioriteringer innenfor tildelte rammer, og må gjøre strenge prioriteringer ut fra overordnede føringer. Gjennom politireformen er det stilt krav om at det skal være politiråd i alle kommuner som ønsker det. Politirådets rolle skal styrkes blant annet for å få til et bedre samarbeid med kommunene og andre lokale aktører om kriminalitetsforebygging. Når det gjelder ressurser til bl.a. politiråd, vil jeg også minne om at det i perioden 31.12.2013 til 31.12.2016 har vært en økning i bemanningen på om lag 1 650 årsverk.