Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:745 (2016-2017)
Innlevert: 24.02.2017
Sendt: 27.02.2017
Besvart: 06.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): I 2007 fikk Røros kommune innvilget et lån på 72 mill.kr. til restaurering av Røros kirke. I tillegg ble det innvilget rentekompensasjon og Miljøverndepartementet betalte 3 mill.kr. i første avdrag. Daværende statsråd uttalt at en skulle komme tilbake til spørsmålet om tilbakebetaling av lånet som vil forfalle til betaling i år. Kommunen har uten hell forsøkt å komme i dialog med staten vedrørende tilbakebetaling.
Vil statsråden sørge for at staten innfrir forventningene om økonomisk bistand?

Begrunnelse

Bergstaden kirke, eller Bergstadens Ziir, er en særskilt viktig del av verdensarven i Røros. Røros kirke regnes som en av de ti viktigste og mest verdifulle etterreformatoriske kirkebygg i landet. Det betyr at kirken regnes som et av våre viktigste nasjonale kulturminner. I forbindelse med behandlingen av et representantforslag fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, vedtok Stortinget følgende:

"Stortinget ber regjeringen, i henhold til sektorprinsippet, utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650, kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå."

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Røros Kirke er et viktig kulturminne og en vesentlig del av verdensarven Røros Bergstad og Circumferensen. I den omfattende restaureringen av kirken har Riksantikvaren, som er
Klima- og miljødepartementets direktorat, bistått arbeidet med betydelige ressurser i form av faglig bistand. I tillegg fikk Røros i årene 2006-2010 bevilget 12 mill.kr. fra Riksantikvaren til restaureringen av kirken. I 2011 ble restaureringen avsluttet.
Røros kommune har de siste årene også søkt Riksantikvaren om tilskudd for å nedbetale et lån kommunen tok opp i forbindelse med restaureringen av Røros kirke. Statsbudsjettet kap. 1429 post 79 er virkemidlet departementet, via Riksantikvaren, har til å støtte istandsetting og vedlikehold av våre verdensarvområder. Disse søknadene er imidlertid avslått fordi kommunens søknader faller utenfor postens formål. Retningslinjene for å yte tilskudd fra denne posten tilsier at det er tiltak som er under planlegging eller utførelse, som kan motta støtte. Tiltak som er utført for flere år siden, faller utenfor ordningens formål. Bortsett fra det det enkeltstående og ekstraordinære tilskuddet på 3 mill. kr. til nedbetaling av det første avdraget, har Riksantikvaren aldri hatt som praksis å nedbetale låneopptak til restaurering av kulturminner. Vi ønsker å likebehandle verdensarvkommunene og derfor må ansvar for å håndtere lånefinansiering være et kommunalt ansvar.
For å sikre verdensarven mottar nå Bergstaden Røros og Circumferensen ca. 11 mill.kr. årlig fra kap 1429 post 79. Ut over dette har Røros også fått bevilget midler til brannsikring.
Røros kommune har mottatt betydelig faglig og økonomisk støtte i arbeidet med å restaurere Røros kirke og i arbeidet med verdensarvverdiene for øvrig. Røros som verdensarvsted vil fremover ha høy prioritet i departementets og Riksantikvarens arbeid.