Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:762 (2016-2017)
Innlevert: 01.03.2017
Sendt: 01.03.2017
Besvart: 08.03.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsråden bekrefte at vurderinger og uttalelser gitt av tidligere olje- og Energiminister Tord Lien, ligger fast og at det ikke vil bli gitt konsesjon før de nye kablene til England og Tyskland har kommet i drift, og at man må få erfaring med driften av disse kablene før det vil bli gitt nye konsesjoner?

Begrunnelse

Det vises til artikkel i Europower 27.02.17 hvor det kommer frem at:

«Northconnect - som planlegger bygging av en privat strømkabel til Skottland - regner med å levere inn konsesjonssøknad i løpet av mars/april».

Dette har tidligere vært et tema som har fått en sentral plass i stortingets debatter. Det har tidligere vært bred enighet om det vil være svært uheldig om det skulle gis konsesjon til nye utenlandskabler før vi har hentet erfaring med de kablene det nå er gitt konsesjon til og som er under bygging. Blant annet sa tidligere Olje og energiminister Tord Lien i stortinget 18. oktober:

«vi kommer til å bygge mer i framtiden, men vi har også sagt at nå skal vi ha erfaring fra driften av de to store kablene vi bygger nå, en til Tyskland og en til Storbritannia, før vi gir konsesjon til nye kabler.»

Terje Søviknes (FrP)

Svar

Terje Søviknes: Olje- og energidepartementet har redegjort for politikken for etablering av utenlandsforbindelser for kraft i Meld. St. 25 (2015-16) om energipolitikken mot 2030 (energimeldingen) og Prop. 98 L (2015-2016) Endringer i energiloven (utenlandskonsesjon).
Økningen i utvekslingskapasitet frem mot 2021 vil ha innvirkning på driften av det norske kraftsystemet og medføre økte systemdriftskostnader. Det er derfor nødvendig å høste erfaringer og gjøre grundige analyser før nye forbindelser kan etableres. Hvilken betydning dette får for eventuelle ny konsesjonssøknader, må vurderes som ledd i behandlingen av disse.
Det er lange ledetider i utvikling av utenlandsforbindelser. Jeg mener derfor, på lik linje med det som ble redegjort for i energimeldingen, at det ikke er noen motstrid mellom behovet for å høste erfaringer og at eventuelt nye prosjekter vurderes og utvikles allerede nå.
Som beskrevet i Prop. 98 L (2015-2016), må Statnett involveres i den samfunnsøkonomiske vurderingen som ligger til grunn for en utenlandskonsesjonssøknad, selv om prosjektet utvikles av andre. Som systemansvarlig har Statnett ansvaret for at kraftsystemet drives og utvikles på en samfunnsmessig rasjonell måte. Ved søknader om konsesjon på nye utenlandsforbindelser må Statnett bidra med vurderinger av hvordan etablering av disse vil virke inn på kraftsystemet, blant annet i form av endrete systemdriftskostnader, virkninger på eksisterende utenlandsforbindelser og behovet for innenlandske nettinvesteringer. Videre må Statnett som systemansvarlig, gjøre vurderinger av når det vil være driftsmessig forsvarlig å knytte til en ny utenlandsforbindelse.