Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:784 (2016-2017)
Innlevert: 06.03.2017
Sendt: 06.03.2017
Besvart: 22.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Hva har skjedd i spørsmålet om stasjon på Ringeriksbanen ved Avtjerna ved Sollihøgda siden oppdragsbrev for planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss ble sendt i august 2015, hvordan og hvorfor har Bane NOR besluttet ikke å planlegge stasjon ved Avtjerna og akter samferdselsministeren å foreta seg noe slik at stasjon kan planlegges i tråd med det som hele tiden har vært intensjonene?

Begrunnelse

Helt fra de første tankene om å bygge Ringeriksbanen ble lansert har det vært jobbet ut i fra muligheten av å anlegge en stasjon ved Avtjerna ved Sollihøgda. Både kommunale, regionale og statlige myndigheter har forholdt seg til dette, og i området rundt Avtjerna/Sollihøgda planlegges det bygd 10 000 boliger. Denne storstilte boligbyggingen fordrer en god kollektivbetjening, noe det hele tiden har vært forutsatt at skulle skje med en stasjon på Ringeriksbanen. Med tilstøtende boligområder vil en stasjon i området Avtjerna/Sollihøgda kunne betjene så mange som 50 000 mennesker.
I forbindelse med at Jernbaneverket (nå Bane NOR) og Statens vegvesen i 2015 fikk i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss sendte Samferdselsdepartementet 30. august 2015 ut pressemelding der det blant annet het:

«En mindre del av strekningen fram til Sundvollen vil gå i dagen, og her vil det være mulig å anlegge stasjon ved Avtjerna i Bærum kommune.».

Før fristen for høringsuttalelser utløp i januar 2017 besluttet likevel Bane NOR at Ringeriksbanen skal gå i tunnel uten dagsone, og dermed vil det ikke være mulig å anlegge stasjon ved Avtjerna – i strid med hva Samferdselsdepartementet uttalte i 2015.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I Jernbaneverket og Statens vegvesen sin rapport av januar 2015 (silingsrapporten), står følgende om anbefalt trasé for Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss:
"Av de tre alternative banetraseene har 1b lavest kostnad, og gir den korteste strekningen. Slik alternativet er vist i utredningen, har den en stigning på 20 promille som muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et framtidig byutviklingsområde. I en neste planfase vil denne traseen bli optimalisert med hensyn til teknisk gjennomføring, tunnelkonsept, geologi, stigning og kostnader. Handlingsrommet for optimaliseringen i neste fase vil ikke være begrenset av en mulig stasjonsløsning i Bærum".
Etatenes anbefaling er lagt til grunn for Samferdselsdepartementets beslutning om oppstart av reguleringsplanlegging for prosjektet. Etablering av en stasjon på Avtjerna i Bærum kommune inngår som utgangspunkt ikke i planarbeidet. I forslag til planprogram som har vært på høring er det likevel åpnet for at det kan være aktuelt med en dagsone for jernbanen i det aktuelle området. Dette kan legge til rette for en mulig fremtidig stasjon. Om det vil være aktuelt med en dagsone eller ikke, avhenger blant annet av hvordan jernbanetunnelen skal lages. Jernbaneverket (nå Bane NOR SF) anbefaler en dyp tunnel som ikke legger til rette for stasjon.
Planlegging av Ringeriksbanen og ny E16 skjer som statlig reguleringsplan, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet. Forslag til planprogram for arbeidet har vært ute på høring, og Bane NOR arbeider nå med sammenstilling av merknader og oppdatering av planprogrammet. Når Bane NOR har gjort ferdig sin anbefaling, vil de sende forslag til planprogram til behandling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter planprogrammet i dialog med Samferdselsdepartementet
Muligheten for en eventuell tilrettelegging for en fremtidig stasjon ved Avtjerna vil i stor grad være avhengig av om Ringeriksbanen bygges med en dagsone ved Rustan, eller som sammenhengende tunnel fra Jong til Sundvollen. Hvilke alternativer som skal utredes videre vil bli vurdert i forbindelse med fastsettingen av planprogrammet for reguleringsplanen.