Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:852 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Stortinget vedtok siste ulveforlik den 6/6-2016. Den 20/6-2016 sender KLD ut en forskriftsendring som skal tilpasse forskriften til Stortingets vedtak. Men i kommentaren til forskriften gjøres endringer som direkte er i strid med Stortingets innstilling og vedtak. Denne endringen er senere blitt helt sentral mht. om Stortingets vedtak kan følges opp.
Hvorfor ble denne endringen sendt ut etter at Stortinget hadde vedtatt det motsatte av hva kommentaren til forskriften sier?

Begrunnelse

Endringen i kommentaren til rovviltforskriften i brev av 20/6-2016 lyder som følger:

"Uavhengig av bestandsmålet må imidlertid de alminnelige vilkårene for felling være oppfylt, dvs. at felling bare tillates dersom det er skadepotensial, felling ikke truer bestandens overlevelse og det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning."

I Stortingets innstilling 14 dager før lyder teksten slik:

"Komiteens flertall vil understreke at når bestandsmålet er nådd skal bestandsregulering iverksettes, og da primært gjennom lisensjakt. Lisensjakt gir lokalsamfunn og rettighetshavere/jegere både et ansvar og en rolle i reguleringen av bestandene som er positiv. Kravet om bestandsregulering gjelder også innenfor sona og uavhengig av at det må foreligge skadepotensial på husdyr og tamrein. Komiteens flertall vil understreke at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klart overordnede vedtak."

Departementets endrede kommentar til forskriften synes å si det stikk motsatte av hva Stortingets innstilling og vedtak presiserer.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Stortinget vedtok sist sommer blant annet endringer i bestandsmålet for ulv og justeringer av ulvesonen. I spørsmålet vises det til Næringskomiteens uttalelse i behandlingen av Meld. St. 21 (2015–2016). Flertallet i Energi og miljøkomiteen, som hadde saken til behandling, skriver samtidig følgende i innstillingen: "Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, legger til grunn at prinsippene i rovviltforlikene av 2004 (St.meld. nr. 15 (2003–2004)) og 2011 (Dokument 8:163 S (2010–2011)) danner grunnlaget for den videre forvaltning av ulv i norsk natur. Flertallet mener dette innebærer at forvaltningen av ulv skal skje innenfor rammen av internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven.". Flertallet bak merknaden er det samme som flertallet bak forliket. Uavhengig av de ulike merknadene må departementet legge gjeldende rett til grunn for sin saksbehandling.
Stortingets forlik om bestandsmål og ulvesone gjorde det nødvendig å endre forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt (rovviltforskriften). Til forskriften er det også publisert kommentarer. Det var også nødvendig å endre disse. Endringene som ble gjort i selve forskriften i juni 2016 var fullstendig sammenfallende med Stortingets vedtak.
Når det gjelder kommentarene til forskriften, ble det tatt inn noen nye avsnitt. Blant det som ble tatt inn, var en kommentar om at de alminnelige vilkårene for felling må være oppfylt, dvs. at felling bare tillates dersom det er et skadepotensial, felling ikke truer bestandens overlevelse og det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning. Formuleringen gjenspeiler bestemmelsene i naturmangfoldloven. Kommentaren gir kun veiledning om de lovmessige rammene for forskriften, og endrer ikke rettstilstanden. Følgelig har endringen i kommentaren til forskriften i seg selv ingen betydning for oppfølgingen av forliket.
Regjeringen arbeider for å skape bedre samsvar mellom Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Derfor har regjeringen lagt frem en lovproposisjon om endringer i naturmangfoldloven. Lovendringen vil gi rovviltforvaltningen en noe større mulighet for felling av ulv.
Proposisjonen inneholder også en meldingsdel hvor det redegjøres for dagens hjemmelsgrunnlag for felling av ulv. Proposisjonen er nå til behandling i Stortinget. I proposisjonens pkt. 8.3 står det følgende: "Dersom det er motstrid mellom et lovvedtak fattet av Stortinget og et annet vedtak fattet av Stortinget, går loven foran vedtaket. Bestandsmålet for rovvilt er fastsatt i bestemmelser i rovviltforskriften. Målet må likevel vike dersom det ikke er hjemmel etter loven for å fatte et slikt vedtak som en anser er nødvendig for å tilpasse bestanden til bestandsmålet". Dette følger også av alminnelig rettskildelære. Forskrifter må være utformet og fortolkes i samsvar med rekkevidden for lovhjemmelen.
På bakgrunn av vedtak nr. 441, fattet av Stortinget 31. januar 2017, er kommentarene til rovviltforskriften endret ved at de aktuelle formuleringene er tatt ut. Dette ble gjort 6. februar 2017. Som det er redegjort for over, endrer dette ikke rettstilstanden. Rettstilstanden følger av loven og selve forskriften.