Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:853 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 17.03.2017
Besvart: 23.03.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Arkivverket har i budsjettsøknad for 2018 bedt om å få frigjere midlar ved å redusere eksisterande bygningsmasse, og at statsarkivas arkivmateriale, må flyttast, eventuelt digitaliserast og destruerast.
Vil statsråden akseptere at statsarkiv i realiteten blir lagt ned ved at dei mister alt materiale og magasin, og at arkivmateriale frå 1500-talet og framover vert destruert, og meiner statsråden at eit slikt forslag er i tråd med Arkivlova?

Begrunnelse

Arkivlova §4 slår fast at Arkivverket omhandlar Riksarkivet, 8 statsarkiv, Norsk helsearkiv og Samisk arkiv. I Arkivverket sin budsjettsøknad for 2018 vert det føreslått å frigjere midlar ved å redusere eksisterande bygningsmasse, sitat: "Dersom materiale frå et magasin flyttes, eventuelt digitaliseres og destrueres, vil det være behov for langt mindre areal".
Eit statsarkiv utan arkivmagasin og tilhøyrande arkivmateriale, kan ikkje kallast eit statsarkiv. Det er ikkje behov for publikumsareal eller tilsette dersom arkivmateriale og magasin blir borte.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Arkivverket har i likhet med alle andre statlige virksomheter krav på seg om å utnytte de samlede ressurser best mulig. Arkivverket har blant annet i budsjettsøknaden signalisert at det er behov for å se på muligheten for å frigjøre midler på driftssiden slik at etaten bedre kan bli rustet til å håndtere store uløste utfordringer på arkivområdet. Som ledd i dette har Arkivverket satt i verk en gjennomgang av større kostnadsdrivere innenfor det samlede budsjettet. Dette gjelder blant annet faste kostnader knyttet til bygningers drift, som utgjør over 40 pst. av etatens tildelte midler. Slike utredninger på økonomisiden er i samsvar med departementets krav og forventninger til virksomheten. Det er i den sammenheng ikke snakk om å legge ned statsarkiver.
Jeg vil peke på at utfordringen med manglende magasinkapasitet er omtalt for Stortinget ved flere tidligere anledninger. Det har vært bred enighet om at den beste løsningen er å bygge ett magasin for hele Arkivverket framfor bygging av nye magasiner ved de enkelte statsarkivene. Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 startbevilgning til bygging av nytt arkivmagasin for Arkivverket i Mo i Rana sammen med nytt sikringsmagasin for Nasjonalbiblioteket. Dette vil lette magasinsituasjonen. Inntaksstoppen i Oslo og Hamar kan ved det oppheves.
Stortinget er kjent med at Arkivverket har hatt planer om destruering av papiroriginaler etter digitalisering. I Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv ble planene omtalt som "digitalisering for kassasjon". Jeg vil i den forbindelse vise til at det i helsearkivforskriften er fastsatt at hoveddelen av pasientarkiv skal destrueres etter digitalisering i Norsk helsearkiv.
Arkivverket vil imidlertid ta vare på originaler av materiale av historisk verdi.