Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:859 (2016-2017)
Innlevert: 17.03.2017
Sendt: 20.03.2017
Besvart: 24.03.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Kan statsråden bekrefte eller avkrefte at regjeringa nå jobber med å endre HV-11 sin status, og kan statsråden bekrefte eller avkrefte at regjeringa vil oppgi målsetningen om at Heimevernet skal å sikre ilandføringen fra Ormen lange og gassanlegget på Aukra?

Begrunnelse

Styrk Heimevernet skriver på sine sider at regjeringa vil endre HV-11 sin status. Gruppa skriver blant annet følgende:

«HV-11 skaper trygghet for folk og verdier i et område nesten like stort som Danmark, og har blant annet landanlegget til Ormen Lange i sitt område. Gassanlegget på Aukra ble åpnet av Kong Harald V den 6. oktober 2007. Det sårbare gassanlegget gir milliardinntekter til samfunnet.»

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 17. mars 2017 med spørsmål fra stortings-representant Jenny Klinge om status vedrørende Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11.
For å gjennomføre nødvendig styrking av prioriterte områder anbefalte regjeringen i langtidsplanen for forsvarssektoren Prop. 151 S (2015–2016) å tilpasse Heimevernets (HV) områdestruktur til den reelle situasjonen ved å redusere plantall fra 42.000 mannskaper til 35.000 mannskaper. Samtidig ble Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 og Sjøheimevernet (SHV) foreslått nedlagt.
Ved Stortingets behandling av langtidsplanen ble reduksjonen i områdestrukturens plantall og nedleggelsen av SHV vedtatt, jf. behandlingen av Innst. 62 S (2016–2017) vedtak I og vedtak VIII. Et flertall på Stortinget ønsket at HVs distriktstruktur skulle vurderes helhetlig som en del av landmaktstudien. På bakgrunn av dette ble Møre og Fjordane heimevernsdistrikt 11 videreført.
HV har et landsdekkende ansvar med hovedoppgaver innenfor vakthold og sikring av viktige objekter og infrastruktur. Gjennom langtidsplanen har sjef HV fått et helhetlig ansvar som styrkesjef og det er etablert et nasjonalt territorielt ledelseselement for taktisk ledelse av HVs styrker. Innenfor sitt myndighetsområde organiserer forsvarssjefen (FSJ) Forsvaret for å løse pålagte oppdrag. Det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) har ansvaret for å planlegge, lede og samordne alle militære operasjoner. Når det gjelder HV, gir FOH oppdrag til HVs distriktssjefer.
Det er HVs militære oppgaver og operative behov, spesielt knyttet til objektsikring og territoriell overvåkning og kontroll som legger føringer for hvor i strukturen mannskapene skal disponeres. Forsvarssjefen har i sin virksomhetsplan gitt oppdrag til sjef FOH og sjef HV om å utarbeide en anbefaling til ny struktur tilpasset de nye rammene og føringene. Resultatet vil kunne innebære en annen fordeling av personell mellom distrikter og områder enn i dag.
Heimevernsdistriktene vil være organisert og satt opp på en slik måte at distriktet, sammen med andre avdelinger i Forsvaret og politiet, vil dekke de operative behov.