Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:873 (2016-2017)
Innlevert: 20.03.2017
Sendt: 21.03.2017
Besvart: 31.03.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Hvem snakker sant, og dersom det blir bompenger, hvilke bompengesats har man lagt til grunn i prosjektet og hvordan er den beregnet?

Begrunnelse

28. februar sto Erna Solberg på Arna stasjon og lovet pengedryss til Bergensbanen, E16 og E39. Ifølge NRK lovet hun fullfinansiering av ny E16 og dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle. I andre medier uttaler andre fra regjering og stortingspolitikere fra regjeringspartiene at det skal være bompengefinansiering.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2018-2029 er ny E16 mellom Stanghelle og Arna fullfinansiert. Med dette menes at det er satt av nok statlige midler og bompenger til å finansiere hele prosjektet, gitt dagens kostnadsanslag. Det er ingen som har løyet, slik representanten Grung antyder i sitt spørsmål.
Regjeringen jobber generelt for å redusere bompengeandelen i veiprosjekt. En del av regjeringens forslag har fått støtte i Stortinget, andre forslag har blitt nedstemt. I sum er det færre bomprosjekt nå enn opprinnelig tiltenkt, og regjeringen har vedtatt et bompengetilskudd som vil kutte bilistenes innbetaling av bompenger med 500 millioner i året.
Det er til slutt Stortinget som vedtar bompengeandelen i veiprosjekter. I tidlige planleggingsfaser legger Statens Vegvesen ofte til grunn en sjablonmessig beregning av bompenger basert på 3 kr/km. Dette tilsier en bompengetakst på om lag 90 kr for lette kjøretøy, gitt at bompengetaksten for tunge kjøretøy settes til det dobbelte av taksten for lette kjøretøy.
Vegdirektoratet orienterte Samferdselsdepartementet om kostnadsendringer på vegprosjektet i oktober 2016. Forutsatt bompengebidrag måtte reduseres fra 3,8 mrd. kr til 3,4 mrd. kr. Endringen av bompengebidraget skyldtes blant annet feil i det forutsatte bompengebidraget i transportetatenes grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029. Ved en inkurie ble det her lagt til grunn brutto bompengeinntekter, dvs. at også innkrevings- og rentekostnader var inkludert i overslaget. I tillegg var bompengeoverslaget opprinnelig regnet for Voss – Vaksdal og Vaksdal – Arna. Som følge av at prosjektavgrensingen er endret til Voss – Stanghelle og Stanghelle – Arna, er også fordelingen av bompenger mellom de to strekningene endret. Ved kvalitetssikring av bompengebidraget ble det dessutan lagt til grunn noen endringer i trafikkprognosene. Det jobbes enda med prosjektplanlegging. Hva som blir endelig finansieringsopplegg og bompengetakst er derfor for tidlig å si.