Skriftlig spørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:876 (2016-2017)
Innlevert: 20.03.2017
Sendt: 21.03.2017
Besvart: 29.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Er statsråden enig i at den største konsekvensen for pasienten er at det er «ubehagelig», og hva vil han gjøre for å sørge for at befolkningen kan stole på at deres egen helseinformasjon er korrekt, slik at riktig behandling blir gitt i akutte situasjoner?

Begrunnelse

20. mars 2017 kunne NRK fortelle at 126 personer foreløpig har funnet feil i sine kjernejournaler. Datatilsynet og Norsk pasientforening ber nå alle om å sjekke hva som står og om informasjonen stemmer. Det er kritisk for befolkningen at informasjonen i kjernejournalen stemmer. Kjernejournal gir helsepersonell tilgang til viktig pasientinformasjon som vil være av vesentlig betydning for både fastlegene, helse- og omsorgstjenesten, legevakten og akuttmottakene på sykehusene. Kjernejournalen skal bidra til å øke pasientsikkerheten, og korrekt informasjon er avgjørende. Avdelingsdirektør Røren i e-Helsedirektoratet sier i intervju med NRK at
«den største konsekvensen er at det er ubehagelig for enkelte pasienter å oppdage feil, og at det brukes tid på å avklare misforståelser».

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er glad for at representanten setter pasientsikkerhet og tryggere behandling på dagsorden.
Nasjonal kjernejournal inneholder viktige opplysninger om deg, og gjør dem tilgjengelige både for deg selv og helsepersonell som trenger det. Dette er en viktig nasjonal tjeneste, særlig i akutte situasjoner. Det er allerede flere gode pasienthistorier å vise til, hvor tilgang til kjernejournal har vært et viktig verktøy for å redde liv. Opplysningene i kjernejournalene hentes automatisk fra offentlige registre som Norsk Pasientregister, Fastlegeregisteret, Reseptformidleren, Folkeregisteret mv. Fra 1. mars i år har alle innbyggere i Norge som ikke har reservert seg fått egen kjernejournal.
Det har den siste tiden blitt avdekket flere tilfeller av feil i kjernejournalene. Om lag 700 000 personer har allerede sett på opplysningene i egen kjernejournal. Av disse har Direktoratet for e-helse rapportert at 155 har gitt beskjed om feilregistreringer. I alle registre hvor opplysninger blir registret manuelt kan det oppstå feilregistreringer. Analyser foretatt av Norsk Pasientregister viser at feilene ikke skyldes tekniske feil i nasjonal kjernejournal, men menneskelige feil i innrapporteringen til de registre som kjernejournalen inneholder opplysninger fra.
Med nasjonal kjernejournal er det første gang innbyggerne enkelt kan kontrollere sine egne opplysninger. Dette øker sannsynligheten for at feil oppdages og gir oss samtidig mulighet til å øke kvaliteten i opplysningene. Det er en styrke at innbyggeren har enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger. Dette er viktig bidrag på veien mot pasientens helsetjeneste.
Direktoratet for e-helse opplyser at de eksemplene som har blitt rapportert til nå gjelder feil i besøkshistorikken på sykehus. Legene kan også se oversikt over pasientens legemidler og kritisk informasjon, i tillegg til besøkshistorikk. Det er summen av opplysninger som danner grunnlag for medisinskfaglige vurderinger, og besøkshistorikken er bare en av flere opplysninger. Så langt er vi ikke kjent med at feilene har medført redusert pasientsikkerhet. Det er likevel viktig at alle som finner feil i egen kjernejournal melder disse inn, slik at vi får rettet opp i dette.