Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:914 (2016-2017)
Innlevert: 29.03.2017
Sendt: 29.03.2017
Besvart: 05.04.2017 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Er økningen i midlertidige stillinger, etter Kulturministerens syn en villet utvikling, eller mener Kulturministeren dette har sammenheng med de inntekter NRK har fått under dagens regjering?

Begrunnelse

Medier24 viser i dag til at antallet midlertidige stillinger i NRK har økt kraftig under dagens regjering. De tre siste årene er antall midlertidige redaksjonelle ansatte doblet og det er 70 prosent økning i antall midlertidige ansatte i NRK totalt på tre år. I samme periode har regjeringen svekket arbeidsmiljøloven og åpnet for generell adgang til midlertidige stillinger. NRKs økonomi har under dagens regjering utviklet seg negativt holdt opp mot det økende antall oppgaver NRK forventes å løse.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Premisset for representanten Aasruds spørsmål er at NRKs økonomi under dagens regjering har utviklet seg negativt holdt opp mot det økende antall oppgaver NRK forventes å løse. Dette er ikke riktig. De siste ti årene (2006–2015) har kringkastingsavgiften økt med 664 kroner. Dette tilsvarer en nominell vekst i avgiften på 35,2 pst. I tillegg har det blitt 227 000 flere lisensbetalere. Kombinasjonen av avgiftsøkningene og flere lisensbetalere har gitt NRK en økning i inntektene fra kringkastingsavgiften på 1,8 mrd. kroner, eller 51,1 pst. fra 2006 til 2015.
Når det gjelder bruken av midlertidige ansettelser forutsetter jeg selvsagt at NRKs ansettelser er i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser samt øvrig avtaleverk for arbeidslivet. For øvrig ligger det overordnede ansvaret for forvaltningen av NRK, herunder ansettelses- og personalforhold, hos NRKs styre.
Til orientering har jeg innhentet en kort redegjørelse fra NRK om bruken av midlertidig ansettelser og utviklingen fra 2014 frem til i år.

NRK opplyser at de har behov for midlertidige ansettelser i tre kategorier:
• Vikarer, som vil si midlertidige ansettelser i stillinger der den opprinnelige stillingsinnehaveren er ute av arbeid i en tidsavgrenset periode, eksempelvis som følge av fødselspermisjon, utlån til annen NRK- avdeling eller annet.
• Tilkallingsvikarer, som regel midlertidige korttidsansettelser for å dekke akutte produksjonsbehov, eksempelvis ved sykdom i turnus for nyhetsreportere eller fotografer.
• Øvrige midlertidige, en gruppe som typisk gjelder tidsbegrensede ansettelser i forbindelse med særskilte prosjekter. Eksempler er her ansettelser for å dekke særskilte produksjonstopper i forbindelse med vintersportsarrangementer eller i tilknytning til større dramaproduksjoner.

NRK opplyser videre at behovet for midlertidige ressurser varierer gjennom året. Størst er behovet i forbindelse med sommerferieavviklingen i juli, men også i februar/mars er det et klart behov. I februar 2014 utgjorde antallet midlertidige for disse gruppene totalt 334 årsverk, mot 281 i februar 2017, hvilket utgjør en nedgang på ca. 16 pst. Når det gjelder gruppen tilkallingsvikarer, er antallet i samme periode redusert fra 94 årsverk i februar 2014 til 43 i februar 2017. For kategorien alminnelige vikarer er antallet årsverk i samme periode redusert fra 193 til 156 årsverk.
Den gruppen midlertidige som fagforeningen nå har trukket frem, gjelder midlertidige som ansettes i konkrete tidsavgrensede prosjekt. NRK opplyser at dette er arbeidskraft de har behov for om de skal kunne dekke særskilt intensive produksjonsperioder eller konkrete personer som besitter særskilt kompetanse. Tallene viser her en økning fra 47 årsverk februar 2014 til 82 i februar 2017. Dette dreier seg bl.a. om å dekke ekstra bemanningsbehov knyttet til produksjon av store vintersportsbegivenheter, der NRK i år hadde flere verdensmesterskap svært tett på hverandre, men også om særskilte kompetansehevingstiltak i NRK Super.
Oppsummert mener NRK at NRKJs utspill om at antallet midlertidige i NRK er fordoblet på tre år, ikke gir et riktig bilde av utviklingen. Tallet det vises til, dreier seg kun om midlertidige knyttet til særskilte prosjekter. Her har tallet riktignok økt fra 47 årsverk i februar 2014 til 82 årsverk i 2017, men etter NRKs syn er ikke dette et høyt tall. Sammenholdt med NRKs faste bemanning på 3450 årsverk, mener NRK snarere at tallet er relativt lavt.