Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:937 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 04.04.2017
Besvart: 18.04.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Steinar Reiten (KrF)

Spørsmål

Steinar Reiten (KrF): Firmaet Clean Coast AS, hjemmehørende i Vanylven kommune i Møre og Romsdal, arbeider med å utvikle et konsept der et innleid og ombygget supply-skip fra rederiet Havila AS skal brukes til storskala rydding av marint søppel. Firmaet har prøvd å få et møte med Klima- og miljødepartementet på saksbehandlernivå for å presentere sine planer, men er blitt avvist med begrunnelse at de må søke på aktuelle eksisterende tilskuddsordninger.
Vil statsråden ta de nødvendige initiativer for at et slikt møte kan finne sted?

Begrunnelse

Det vises til merknad i Innst. 213 S (2016-2017), s. 3 - sitat:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne, viser videre til at det i Møre og Romsdal er innledet et samarbeid mellom et offshore-rederi og et firma som vil satse på storskala rydding av avfall i åpen sjø ved å bruke et supply-skip. Flertallet finner dette tiltaket interessant, og understreker viktigheten av at eksisterende støtteordninger brukes, og om nødvendig utvides, for å sikre at konseptet fullfinansieres som et pilotprosjekt."

Clean Coast AS er i ferd med å utvikle et konsept som vil ha en kapasitet langt ut over ulike private initiativer på lokalt nivå for å samle marint søppel i strandsonen - herunder kasserte fritidsbåter. Et ombygget supply-skip vil kunne samle avfall i stor skala både i strandsonen og i åpen sjø. Videre vil kildesortering kunne skje om bord før levering til mottak på land. Det er også mulig å male opp skrog av kasserte fritidsbåter ombord og levere dette avfallet som bulk for videre behandling i landbaserte anlegg for avfallshåndtering.
Det sier seg imidlertid selv at et pilotprosjekt av denne typen vil ha behov for delfinansiering gjennom offentlig støtte i startfasen, og at dagens støtteordninger for tiltak mot marin forsøpling verken har en innretning eller økonomisk totalramme som er tilpasset tiltak av en slik størrelsesorden. Det er derfor viktig at departementet blir tilført detaljert kunnskap om hvilket potensiale konseptet til Clean Coast AS kan ha når det gjelder tiltak mot marin forsøpling. Det vil også være av stor betydning å innlede en dialog med selskapet om hvordan offentlige støtte- og tilskuddsordninger tilpasset denne typen virksomhet kan utformes i fremtiden.
Konseptet til Clean Coast AS har for øvrig flere interessante sider enn de rent kapasitetsmessige. Et skip med mindre service-båter og kransystemer om bord vil kunne samle inn avfall i veiløse områder ytterst på kysten som ellers ville være utilgjengelige for rydding, med den positive effekt det vil ha for lokalt dyre- og fugleliv. Å ta i bruk norsk spisskompetanse på offshore teknologi og fartøy i en ny og grønn maritim næring, vil også bidra positivt til bildet av Norge som en kystnasjon som tar miljøutfordringene på alvor og finner effektive løsninger på et omfattende globalt problem.
Et møte mellom representanter fra Clean Coast AS og saksbehandlere i Klima- og miljødepartementet for å etablere dialog om de spennende løsningene som firmaet kan tilby, bør derfor avholdes så raskt som mulig.
Jeg vil til slutt presisere følgende: Hensikten med mitt skriftlige spørsmål til statsråden er ikke å gripe inn i saksbehandlingen vedrørende de ulike tilskuddsordningene, men å påskynde at nasjonale miljømyndigheter får tilført kunnskap om dette unike prosjektet.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem. Arbeidet med å forebygge skadevirkninger fra marin forsøpling er et høyt prioritert område for Regjeringen. Marin forsøpling vil være et sentralt tema i stortingsmeldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi som Regjeringen vil legge frem før sommeren. Det vil her legges frem en egen strategi for å begrense marin plastforsøpling og spredning av mikroplast. Det vil være nødvendig med omfattende tiltak og virkemidler både nasjonalt og internasjonalt for å redusere problemene marin forsøpling forårsaker.
Jeg kan bekrefte at departementet vil ta kontakt med firmaet Clean Coast AS for å avtale et møte hvor firmaet kan presentere sine planer.