Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:946 (2016-2017)
Innlevert: 04.04.2017
Sendt: 05.04.2017
Besvart: 20.04.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Har statsråden gitt klarsignal til å leggje ned Florø Radio, og korleis meiner han i så fall tryggleiken til sjøs skal takast i vare framover?

Begrunnelse

Den 4. april vart det sendt ut pressemelding frå Telenor om at Florø Radio vert lagt ned, saman med to andre kystradiostasjonar. Radiostasjonen har vore i drift sidan 1938, og har opparbeida seg stor lokalkunnskap som bidreg til å sikre tryggleiken til sjøs. Ifølgje dei tilsette kom meldinga om nedlegging svært overraskande.
I pressemeldinga frå Telenor vert nedlegginga grunngiven med "operative gevinster og kostnadsbesparelser", utan at det vert nærare skildra korleis denne strukturendringa skal ivareta tryggleiken til sjøs - eller kor initiativet til nedlegging kjem frå. Sidan Telenor har konsesjonsplikt til å drive kystradiotenesta og får statlege tilskot til dette, er det difor interessant å vite om statsråden har vore orientert om og gitt klarsignal til denne strukturendringa, og kva vurderingar som i tilfelle er gjort som forsvarar nedlegginga av Florø Radio.

Per-Willy Amundsen (FrP)

Svar

Per-Willy Amundsen: Jeg viser til mine svar på skriftlige spørsmål nr. 956, 962 og 977 om samme tema.
Telenor ASA har nylig orientert Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om at selskapet har startet et arbeid med en fullstendig oppgradering og modernisering av gammel infrastruktur langs kysten. Dette vil gi en betydelig mer robust, fleksibel og effektiv drift, med færre og større kystradiostasjoner. Telenor opplyser videre at dette vil gi økt sikkerhet for tjenesten.
Telenor meddelte JD høsten 2015 at de så et behov for å foreta store investeringer for å opprettholde ytelsene til nød- og sikkerhetstjenesten (SSO). Det var etter deres vurdering et behov for investering i Kystradioen knyttet til oppgradering av teknisk infrastruktur for å håndtere økt driftsrisiko. I motsetning til i dag, vil moderniseringen medføre at en nå får gode reserveløsninger dersom noe av infrastrukturen skulle falle ut.
JD hadde ingen motforestillinger mot denne oppgraderingen, da den er i tråd med gjeldende avtale mellom Telenor og JD.
JD har en skriftlig avtale med Telenor fra 27.01.2000 som gir klare krav om hvilke ytelser for leveransen av nød- og sikkerhetstjenesten som Telenor v/Kystradioen skal gi. Disse vil bli videreført med ny organisering.
De to kystradiostasjonene som Telenor opplyser skal videreføres, er i dag samlokalisert med Hovedredningssentralene (HRS) på Sola og i Bodø. Disse kystradiostasjonene vil bli styrket med til sammen 12 personer, og skal fortsatt ha kontinuerlig tilstedevakt 24 timer i døgnet, 365 dager i året, i operativt samarbeid med HRS.
Lokalkunnskap har i løpet av de siste tiårene blitt mindre betydningsfullt i beredskapssammenheng, da nye moderne tekniske løsninger kan erstatte dette. Likevel ønsker Telenor å styrke kystradioene på Sola og i Bodø med personell fra de stasjonene som skal automatiseres, slik at lokalkunnskapen også delvis vil blir ivaretatt.
Hovedredningssentralene (HRS) opplyser at de ikke har motforestillinger mot den moderniseringen som pågår. Tvert imot er de svært positive og vil arbeide for at kystradioene nå kan integreres enda tettere opp mot HRS.
Jeg føler meg svært trygg på at moderniseringen av Kystradioen vil være til det beste for all ferdsel til sjøs.