Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:961 (2016-2017)
Innlevert: 06.04.2017
Sendt: 07.04.2017
Besvart: 20.04.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Fylkesmannen i Sør Trøndelag har i brev av 23.3.2017 opphevet vedtak om mulighet for å bruke snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen. Det heter i svaret at kommunenes vedtak ikke er tilstrekkelig begrunnet. De kommunale vedtakene om snøscootersporing er begrunnet med behov for å registrere aktivitet av bjørn for å forebygge like store tap av beitedyr som i beitesesongen 2016.
Vil statsråden bidra til omgjøring av fylkesmannens vedtak for å bidra til forebygging av store tap av beitedyr?

Begrunnelse

Det er et mål å begrense statlig overstyring av kommunene heter det i utsagn fra regjeringens talspersoner. Mitt spørsmål til statsråden dreier seg om en sak hvor fylkesmannen i Sør Trøndelag opphever kommunale vedtak i tre kommuner.

I motorferdselforskriften § 6 heter det at:

"I unntakstilfeller kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte."

Kommunene Tydal, Selbu og Holtålen har med grunnlag i denne bestemmelsen imøtekommet søknad om bruk av snøscooter for å spore bjørneaktivitet på vårsnø. Dette ansees som nødvendig for å kartlegge områdene hvor bjørn ferdes for å forebygge tilsvarende store tap av beitedyr til bjørn som en opplevde i 2016.
Fylkesmannen erkjenner i sitt avslag at bruk av snøscooter kan være et effektivt og også skånsomt transportmiddel i kartleggingsarbeidet. Likevel heter det i brevet at:

"Spørsmålet i denne saken er om bruk av snøscooter som omsøkt er nødvendig, eller om sporing av bjørn kan løses ved å gå på ski eller truger."

Fylkesmannens oppheving av vedtakene i de tre kommunene oppleves som en svært restriktiv og uheldig tolking av § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark. Det er derfor behov for at statsråden går inn i saken.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: De vedtakene som representanten viser til, er enkeltvedtak. For slike vedtak gjelder visse kriterier både etter forvaltningsloven og etter naturmangfoldloven som må være oppfylt for at de skal være innenfor lovens rammer og dermed gyldige. Blant annet plikter kommunen i sine vedtak å redegjøre for og å synliggjøre kunnskapen om og virkningene et tiltak vil få for naturmangfold, og hvordan en har kommet fram til resultatet i den konkrete saken. Disse vurderingene må komme tydelig fram i selve vedtaket.
Når det gjelder vedtakene om bruk av snøscooter ved sporing av bjørn i kommunene Tydal, Selbu og Holtålen, fremgår det av Fylkesmannens opphevelsesvedtak at kommunene ikke har oppfylt kravene jeg nevner over i sine vedtak. Fylkesmannens opphevingsvedtak er således en kontroll av om kommunenes vedtak er lovlige, jf. kommuneloven § 59. Dette innebærer bl.a. at kommunens skjønnsutøvelse må være innenfor de rammene lovverket setter.
Fylkesmannen forklarer i sitt opphevingsvedtak hva som mangler i kommunens vedtak. Jeg har fra Fylkesmannen blitt informert om at vedtakene ikke har blitt påklaget, og at de aktuelle kommunene på bakgrunn av Fylkesmannens opphevelse har truffet nye vedtak om bruk av snøscooter for sporing av bjørn. Fylkesmannen vurderer lovligheten av de nye vedtakene fortløpende.
Jeg kjenner ikke til innholdet i kommunenes vedtak og har ikke foretatt noen vurdering av dem. På generelt grunnlag vil jeg imidlertid minne om at sporing av vilt som hovedregel skal skje uten bruk av motorkjøretøy. Det følger av forskrift om bruk av motorferdsel i utmark at bruk av motorkjøretøy i forbindelse med sporing bare kan skje i unntakstilfelle der det kan påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte. Behovet skal vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til målet om å redusere motorferdselen i utmark til et minimum. Også annet regelverk kan være til hinder for slik aktivitet, slik som naturmangfoldloven § 15 og forbudet der mot unødig jaging av viltlevende dyr.
Når det gjelder vedtaket om pensjonisttur legger jeg til grunn at representanten sikter til Fylkesmannens avslag 14. mars 2017 på søknad om gruppetur med 15-20 snøscootere i Samsjøen naturreservat. Fylkesmannens har behandlet søknaden i kraft av sin rolle som forvaltningsmyndighet for naturreservatet. Det er med andre ord ikke noe kommunalt vedtak som er overprøvd i dette tilfellet. Jeg vil dessuten vise til at Fylkesmannen i vedtaket også påpeker at det i denne saken bør ligge til rette for å legge kjøretraséen utenom/ovenfor Samsjøen naturreservat, slik at turen kan gjennomføres selv om den ikke går innom reservatet. Fylkesmannens avslag er etter det jeg har fått opplyst ikke påklaget.