Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:981 (2016-2017)
Innlevert: 18.04.2017
Sendt: 18.04.2017
Besvart: 25.04.2017 av næringsminister Monica Mæland

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I hvilken grad vil regjeringens varslede endringer av alminnelig garantiordning i GIEK åpne for at ordningen kan gjelde skip som bygges i Norge til norske kjøpere og i hvilken grad er det mulig å oppfylle ønsket fra Norske Skipsverft innenfor EØS / OECDs eksportregelverk?

Begrunnelse

Norske Skipsverft har i brev til statsråden fremmet et ønske om at eksportkredittforskriften skal utvides også til å gjelde skip som bygges i Norge til norske kjøpere. Videre skriver regjeringen i industrimeldingen: «For å understøtte nødvendig omstilling, vil Regjeringen utvide GIEKs tilbud av eksportgarantier under Alminnelig garantiordning til også å omfatte långivergarantier for eksportrelaterte investeringer i Norge. Dette innebærer at GIEK vil kunne garantere for lån som gis til investeringer i for eksempel produksjonsanlegg, -maskiner og -utstyr i Norge».
Arbeiderpartiet har foreslått en statlig lånegarantiordning for fastlandsindustrien ved flere anledninger, både i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 og for 2017, og det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ha snudd i spørsmålet, men vi etterlyser avklaringer for hva som vil falle innenfor og utenfor regjeringens foreslåtte ordning.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: I Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende sier Regjeringen at vi vil utvide GIEKs tilbud av eksportgarantier under Alminnelig garantiordning til også å omfatte långivergarantier for eksportrelaterte investeringer i Norge. Utvidelsen innebærer at GIEK vil kunne garantere for lån som gis til investeringer i for eksempel produksjonsanlegg, -maskiner og -utstyr i Norge. Det vil være et krav at investeringene skal utløse eksport. Garantiene skal gis på markedsmessige vilkår, og GIEK skal dele risikoen med private banker. Som varslet i stortingsmeldingen vil det utarbeides nærmere retningslinjer for tilbudet.
Det er i dag åpent for at GIEK og Eksportkreditt Norge kan finansiere fartøy produsert i Norge til norske kjøpere når enhetene skal ha sin inntjening fra offshorevirksomhet eller utenriksfart. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt et forslag fra Norske Skipsverft om å utvide GIEK og Eksportkreditt Norges tilbud om lån og garantier til også å omfatte finansiering av salg av andre fartøy produsert i Norge til norske kjøpere, på kommersielle vilkår. Utvidelsen som ble varslet i Meld. St. 27 (2016-2017) er ikke et svar på dette forslaget.
Salg av fartøyene som Norske Skipsverft ønsker å inkludere i GIEK og Eksportkreditt Norges finansieringstilbud kan i liten grad sies å inneholde elementer av eksport. Transaksjonene vil ikke falle innenfor virkeområdet til den OECD-tilknyttede avtalen om eksportfinansiering (Arrangement on Officially Supported Export Credits) som Norge har sluttet seg til. Forslaget fra Norske Skipsverft må derfor vurderes i lys av EØS-avtalen og EUs statsstøtteregler. Departementet har dette til vurdering.