Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:984 (2016-2017)
Innlevert: 18.04.2017
Sendt: 18.04.2017
Besvart: 24.04.2017 av finansminister Siv Jensen

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): Hvor mange formueskattepliktige vil påvirkes av regjeringens foreslåtte kutt i formueskatten på hoteller/overnattingssteder, hvordan vil regjeringen avgrense dette til å gjelde kun hoteller/overnattingssteder og hvilket provenyanslag ligger til grunn for forslaget?

Begrunnelse

I Meld. St. 19 (2016–2017) står det:

«Regjeringen vil fortsette arbeidet med å redusere formuesskatten i tråd med Stortingets enighet om en skattereform. Den gradvise reduksjonen i formuesskatten bidrar til å lette skattetrykket for eiere av mange norske bedrifter. Regjeringen vil trappe ytterligere opp verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler. Regjeringen tar sikte på i statsbudsjettet for 2018 å foreslå lettelser i formuesskatten på hoteller/overnattingssteder gjennom en vesentlig økning i verdsettelsesrabatten.»

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Reiselivsmeldingen (Meld. St. 19 (2016 –2017) varsler at regjeringen tar sikte på å foreslå lettelser i formuesskatten for eiere av hoteller/overnattingssteder. Regjeringen vil på vanlig måte presentere proveny- og fordelingsvirkninger mv. av skatteforslag når budsjettet legges fram til høsten.