Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1039 (2016-2017)
Innlevert: 02.05.2017
Sendt: 03.05.2017
Besvart: 09.05.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvordan ønsker statsråden å jobbe for å sikre at mobil- og datadekningen bedres over hele landet der det bor folk?

Begrunnelse

Infrastruktur for telekom er viktig for næringslivets konkurransekraft og for å skape bedre bo- og arbeidsregioner. I tillegg ser vi en tydelig utvikling der statlige, fylkeskommunale og kommunale tjenester digitaliseres. Det kan også nevnes at muligheten for å kunne benytte DAB+ forutsetter denne type dekning. En satsning på dette feltet er i dag like viktig som satsningen på øvrig infrastruktur, i tillegg har det et sterkt trygghets- og sikkerhetsperspektiv.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er enig med representanten i at infrastruktur for telekom er viktig for næringslivets konkurransekraft og for å skape bedre bo- og arbeidsregioner. Norge har i dag god mobil- og bredbåndsdekning sammenliknet med mange av våre naboland. Nær 100 prosent av innbyggerne har et grunnleggende bredbåndstilbud enten i form av fast eller mobilt bredbånd. Fire av fem husstander har tilbud om bredbånd med 100 Mbit/s eller mer. Dekningen for mobilt bredbånd (4G/LTE) er på over 99 prosent av husstandene og på over 90 prosent av landarealet.
Men selv om tilbudet for en stor del er godt, betyr ikke det at vi skal slå oss til ro med dagens situasjon. Befolkningens behov for datahastighet og tilgjengelighet øker etter hvert som nye tjenester utvikles og bruksmønstrene endrer seg. Det som ble oppfattet som "bredt" bredbånd for bare noen år siden, vil i dag av mange oppfattes som smalt.
Regjeringen har satt som mål at 90 prosent av befolkningen skal ha tilbud om bredbånd med minimum 100 Mbit/s innen 2020. På lang sikt skal alle ha tilbud om høyhastighets bredbånd. I tillegg skal det være god mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Det er videre satt som mål at vi skal ha sikre og robuste elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett).
Regjeringens viktigste rolle innenfor sektoren er å skape gode rammevilkår for investeringer i alle deler av landet. Dette vil skje gjennom å legge til rette for effektiv konkurranse gjennom den sektorspesifikke reguleringen, samt å bidra til kostnadseffektiv utbygging blant annet ved å fjerne unødige hindringer. Regjeringen har sendt på høring utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven). En eventuell innføring av en slik lov vil bidra til mer samordning og gjenbruk av eksisterende infrastruktur og dermed bidra til mer utbygging for hver krone som investeres. Regjeringen jobber også for felles kommunalt regelverk og mer enhetlig praksis for gravetillatelser. Graving utgjør en stor andel av kostnadene forbundet med fremføring av ekomnett. Det er derfor viktig at stat og kommuner i fellesskap arbeider for at regler og vilkår for gravetillatelser ikke gjør bredbåndutbyggingen unødvendig kostbar.
Videre bidrar staten til bredbåndsutbygging i områder der markedet ikke strekker til, gjennom forvaltning av tilskuddsmidlene som Stortinget har bevilget. Statlige bredbåndsmidler tildeles kommuner av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gjennom en søknadsbasert ordning. I år skal det tildeles statlig støtte for ca. 138,5 mill. kroner over denne ordningen.
Utbygging av god mobildekning med høy datakapasitet forutsetter tilgang til radiofrekvenser. Regjeringen jobber kontinuerlig med å sørge for tilstrekkelig med frekvenser til mobilt bredbånd. Blant annet har regjeringen besluttet at 700 MHz-båndet skal tas i bruk til mobile tjenester.
For en nærmere omtale av regjeringens politikk for å bidra til at mobil- og datadekningen bedres over hele landet viser jeg for øvrig til Meld. St. 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge.