Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1046 (2016-2017)
Innlevert: 03.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 10.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Flertallet i Aust-Agder og Vest-Agder fylkesting anbefaler ett Agder, tross stor motstand blant innbyggerne i Aust-Agder. Ett hovedpremiss for sammenslåing, er en fremforhandlet avtale mellom de to fylkene, som legger til grunn at fylkeskommunale arbeidsplasser skal plasseres i Kristiansand og statlige arbeidsplasser som skal betjene fylket/regionen skal plasseres i Arendal.
Vil statsråden sørge for at lokalisering av all virksomhet knyttet til NAV som er ment betjene det nye fylket/regionen legges til Arendal?

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Våren 2016 la jeg frem Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid. Stortinget behandlet denne høsten 2016 og sluttet seg til hovedretningene for utvikling av arbeids- og velferdsforvaltningen. Retningsvalg og tiltak ble også godt mottatt av kommunesektoren og de ansatte i NAV. Arbeids- og velferdsetaten har i etterkant av meldingen satt i gang flere utredninger som skal vurdere hvordan forvaltningen skal komme tettere på arbeidsmarkedet, gi brukerne bedre tjenester og gi NAV-kontorene større handlingsrom i møte med brukerne.
Våren 2016 la dessuten Regjeringen fram Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, og i den forbindelse ble det også varslet at Regjeringen ønsket om lag 10 regioner. Det ble om lag samtidig satt ned et arbeid med å vurdere strukturen for fylkesmannsembetene.
Arbeids- og velferdsdirektoratet igangsatte, som følge av alt dette, våren 2016 et internt utredningsprosjekt for å vurdere en ny framtidig regional struktur i Arbeids- og velferdsetaten. Prosjektet har levert til sammen fire delrapporter, den siste delrapporten – et høringsdokument - ble avgitt i mars i år. Formålet med utredningsarbeidet har vært todelt:

•Frigjøre ressurser på regionalt nivå, slik at en kan flytte oppgaver og ressurser til NAV-kontorene.
•Anbefale framtidig regional struktur for å lede og utvikle virksomheten regionalt på en best mulig måte.

I tillegg til spørsmålet om regionalisering av fylkeskontorene omfatter utredningen også en tilsvarende vurdering av Arbeidslivssentrene og andre fylkesvise spesialenheter som Arbeidsrådgivningskontoret, Rådgivende legetjeneste, tiltaksenheter, fylkesvise enheter med markedsoppgaver, fylkesvise serviceenheter mv.
Utredningen har også lagt til grunn vedtatte prinsipper og retningslinjer for lokalisering av statlige arbeidsplasser og tjenesteproduksjon, men tar ikke konkret stilling til lokalisering av kontorer og arbeidsplasser i den foreslåtte regionstrukturen.
Arbeids- og velferdsdirektoratet sendte i mars i år utredningen på bred høring med høringsfrist 29. april. Den skal deretter legges frem for Arbeids- og velferdsdirektøren til behandling i løpet av juni 2017. Arbeids- og velferdsdirektøren har gjennom arbeids- og velferdsforvaltningsloven stor frihet til selv å bestemme hvordan etaten skal organiseres og lokaliseres sentralt og regionalt, så lenge alle kommuner er dekket av et NAV-kontor.
Jeg er godt kjent med anbefalingen fra de to fylkestingene og deres ønske om en fordeling av arbeidsplasser mellom Arendal og Kristiansand. Jeg er videre kjent med at også arbeids- og velferdsdirektøren er godt kjent med denne anbefalingen. Som følge av dette vil det være naturlig at jeg nå avventer arbeids- og velferdsdirektørens faglige råd om ny regional struktur i Arbeids- og velferdsetaten både med hensyn til regioninndeling, oppgavefordeling og lokalisering av de enkelte funksjoner og arbeidsplasser.