Skriftlig spørsmål fra Else-May Norderhus (A) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 04.05.2017
Besvart: 11.05.2017 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Norderhus (A)

Spørsmål

Else-May Norderhus (A): I hvilken grad påvirker mulighetsområdene fra Innovasjon Norges «Drømmeløft» organisasjonens prioriteringer og tildelinger av lån og tilskudd, og har statsråden aktivt godkjent eller på andre måter tatt stilling til disse mulighetsområdene som grunnlag for Innovasjon Norges prioriteringer?

Begrunnelse

Innovasjon Norge la i mai 2016 frem «Drømmeløftet 2016 - Innspill til en ny retning for Norge». I dette ble det anbefalt at Norge skulle satse på seks såkalte mulighetsområder «• Havrommet • Ren energi • Bioøkonomi • Helse og velferd • Smarte samfunn • Kreativ næring og reiseliv».
Dette budskapet har siden blitt gjentatt fra Innovasjon Norges leder ved mange anledninger, men det har i liten grad vært reflektert i næringsministerens uttalelser.
Regjeringen satser på generelle virkemidler og ikke næringsspesifikke virkemidler. Dette står i en kontrast til Innovasjon Norges anbefalinger. Heller ikke i den nylige fremlagte industrimeldingen la regjeringen frem noen prioriteringer om hvilke næringer Norge bør satse på.
Det fremstår derfor som uklart hvilke politiske prioriteringer som ligger til grunn for viktige deler av næringspolitikken, og hvor de er forankret.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Eierne, oppdragsgiverne og Innovasjon Norge har i samråd utarbeidet et mål og resultatstyringssystem for Innovasjon Norge. Dette systemet redegjøres det for ovenfor Stortinget i de årlige budsjettproposisjoner. Selskapets hovedmål er: Innovasjon Norge skal utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. Det er også utviklet tre delmål: 1) flere gode gründere 2) flere vekstkraftige bedrifter 3) flere innovative næringsmiljøer. Det er målene og ikke de såkalte mulighetsområdene, som ligger til grunn for prioriteringer og tildelinger av lån og tilskudd.
Jeg legger til grunn målene til Innovasjon Norge og andre føringer for bevilgningene i min oppfølging av oppdrag til selskapet. Dette gjelder også føringene for prioritering av lån og tilskudd. Våre føringer er i stor grad knyttet til oppfølging av Regjeringens framlagte meldinger og strategier. Selskapet har gjort visse justeringer av indikatorene i mål og resultatstyringssystemet for 2016. Disse justeringene er gjort i samråd med eierne og oppdragsgiverne. Mulighetsområdene har ikke vært en del av de vurderingene. Målene for selskapet vil ligge til grunn for resultatrapporteringen fra selskapet til oppdragsgiverne og i rapporteringen fra departementene til Stortinget, sammen med støttende analyser og evalueringer.