Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1062 (2016-2017)
Innlevert: 04.05.2017
Sendt: 05.05.2017
Besvart: 15.05.2017 av utenriksminister Børge Brende

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): I Innst. 7 S 2016-2017 ber stortinget regjeringen om å vurdere om det bør settes av et årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjonene. Det har så vidt meg bekjent ikke blitt vurdert enda.
Har statsråden vurdert dette?

Begrunnelse

I 2014 var en fjerdedel av verdens befolkning mellom 10 og 24 år. Dagens ungdomsgenerasjon er historiens største.
I 2015 vedtok FN en ambisiøs bærekraftsagenda med mål om innovative partnerskap og med et overordnet prinsipp om at bærekraftig utvikling også betyr at ingen skal etterlates.
FNs bærekraftsmål vil aldri kunne nås uten ungdoms eierskap til utviklingen, uten ungdomsperspektivet i implementeringen og uten ivaretakelse av ungdoms rettigheter.
Sterke barne- og ungdomsorganisasjoner er sentrale i bærekraftige sivilsamfunn. Ungdom er en av nøklene til suksess for Agenda2030.
Midler som er tilpasset og rettet mot ungdomsorganisasjoners internasjonale samarbeid skal bidra til å bygge et sterkt ungt sivilsamfunn som gjennom organisasjonsutvikling og politisk påvirkningsarbeid jobber for å nå FNs bærekraftsmål, både i Norge og i verden.
Samarbeidsprosjekt mellom norske ungdomsorganisasjoner og deres internasjonale partnere styrker deres mulighet til å oppnå sine politiske formål og gir klare politiske resultater. Regjeringens egen stortingsmelding ”Felles ansvar for felles fremtid” (mld.st.24, 2016-2017) understreker viktigheten av et styrket ungt sivilsamfunn for å sikre bærekraftig utvikling.
Et aktivt og uavhengig sivilsamfunn er en forutsetning for stabile og bærekraftige samfunn. I mange land gir sivil- samfunnsorganisasjoner marginaliserte grupper en stemme. Ikke minst gjelder dette urfolk, kvinner, barn og ungdom. Dette er avgjørende for å sikre demokrati, tillit til egne myndigheter og respekt for menneskerettighetene.
Stortingets utenriks- og forsvarskomités enstemmige merknad i behandlingen av statsbudsjettet for 2017:
I bærekraftsmålene Komiteen viser til at erklæringen fra Global Partnership-møtet i Nairobi (HLM2) understreker viktigheten av å inkludere ungdom i 2030-agendaen. Komiteen ber regjeringen vurdere om det bør settes av et årlig beløp til dette formålet for å legge bedre til rette for at norske barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om midler til internasjonalt samarbeid om bærekraftsmålene.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: 2030-agendaen for bærekraftig utvikling har som mål å utrydde alle former for fattigdom innen 2030. Det er et ambisiøst mål. Uten et bredt engasjement i vårt samfunn, og i de land vi samarbeider med, vil det ikke være mulig å nå dette målet. Ungdom må derfor engasjeres i gjennomføringen av bærekraftsmålene. Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er invitert inn i et samarbeid med Norad om hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
Norad har ordninger der norske barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke om midler for internasjonalt samarbeid, herunder samarbeid om 2030-agendaen. Den mest relevante ordningen vil være informasjonsstøtten i budsjettposten for sivilt samfunn. Gjennom informasjonsstøtten, har LNU fått tildelt 1,4 millioner for 2016 og 1,2 millioner kroner for 2017. Informasjonsstøtten er på til sammen 60 millioner, hvorav 14 millioner er satt av til tiltak direkte relatert til bærekraftsmålene. Det er flere barne- og ungdomsorganisasjoner blant mottakerne.
Spørsmålet om det skal settes av et årlig beløp for internasjonalt samarbeid om 2030-agendaen for barne- og ungdomsorganisasjoner vil vurderes i forbindelse med budsjettet for 2018.