Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1084 (2016-2017)
Innlevert: 09.05.2017
Sendt: 09.05.2017
Besvart: 19.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Helse Sørøst RHF vedtok i 2014 en offensiv strategi om digital fornying. Det går tregt med fornyingen og flere større prosjekter blir nå enten utsatt eller står i fare for å bli skrotet. Ansatte med bekymringsmeldinger virker i liten grad å bli hørt, mens brukerrådet så vidt blir orientert.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre en grundigere forankring og sørge for en reell digital fornying i Helse Sørøst RHF?

Begrunnelse

I forrige uke brakte NRK nyheten om at inntil 110 utenlandske IT-arbeidere har fått tilgang til IKT-systemer som forvalter pasientdata for 2,8 millioner innbyggere i Helse Sørøst RHF. Etter opplæring i Norge har noen vendt hjem med både utvidet tilgang og med rettigheter til å autorisere nye tilganger til kollegaer i sitt hjemland. Fra Norge er det umulig å sikkerhetsklarere disse og det vil ikke være mulig å drive tilsyn. Direktøren i Helse Sørøst har i 8 måneder offentlig bebudet at outsourcing av IKT-driften til amerikanske HP Enterprice ikke skulle gi adgang til sensitive pasientopplysninger i Norge og heller ikke skape sikkerhetshull i systemet som potensialt kan føre opplysninger på avveie og ikke spores. Dette har nå skjedd. Helse Sørøst HFs direktør innrømmer at de ikke har gitt statsråden og Stortinget et fullstendig bilde av status og risiko underveis. Sykehuspartner HF som står for mye av IKT-driften for Helse Sørøst RHF har om lag 1400 ansatte, mange av dem organisert i ulike fagforeninger. Det har kommet mange bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner og fagorganisasjoner om risikoen i prosjektet.
Helse Sør-Øst RHF godkjente våren 2013 kjøp av nytt radiologisystem for røntgenbilder (RIS/PACS) til bruk på alle sykehus i regionen. I styredokumentene omtales systemet som «hyllevare». Anbudet hadde en verdi på 478 millioner kroner. Sykehuset Innlandet (Gjøvik, Lillehammer, Hamar m.fl.) fikk rollen som pilotsykehus for innføring av røntgenbildesystemet og skulle ta det i bruk i april 2014. Oppstarten av systemet har vært utsatt 8 ganger på grunn av feil og ustabilitet. Ansatte ved pilotsykehusene har sendt flere bekymringsmeldinger om pengebruk og ressursbruk knyttet til innføring av systemet. Etter å ha brukt det et knapt år rapportere leger om feil og mangler som gjør at de anbefaler å skrote hele systemet. TV2 antydet i mai 2016 at prosjektet samlet kunne ende opp med en prislapp på over 1 mrd. kr. I så fall en overskridelse på 100 prosent.
I fjor og tidligere i år har VG avslørt en ustrakt bruk av tvang i norsk psykiatri som ikke er rapportert i tråd med vedtak. I noen av helseforetakene er det stor mangel i bruk av IKT-systemer ved rapportering, mens det i andre er variasjoner i bruk. Begge deler vitner som sviktende opplæring i bruk av IKT-systemer.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alle de regionale helseforetakene gjennomfører nå viktige oppgaver innenfor modernisering og konsolidering av egen IKT-portefølje. Digital fornying er Helse Sør-Østs regionale satsing for fornying og standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Satsingen skal ifølge Helse Sør-Øst RHF gi bedre kvalitet og pasientsikkerhet, og økt effektivitet og bedre samhandling mellom de ulike aktørene som er involvert i pasientbehandling.
Digital fornying ble startet i mars 2013 etter at styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok IKT-strategi og handlingsplan oktober 2012. IKT-strategien ble senere oppdatert i desember 2015. Gjennom Digital fornying skal det etableres felles kliniske og administrative løsninger på tvers av helseforetakene som skal understøtte trygge, effektive og helhetlige pasientforløp i Helse Sør-Øst. Digital fornying har vært styrt av et fornyingsstyre frem til januar 2017, hvor Brukerutvalget har vært representert. De ulike prosjektene og programmene har ved flere anledninger hatt saker til Brukerutvalgets møter.
Prosjektene i Digital fornying involverer ansatte fra hele foretaksgruppen, tillitsvalgte og administrerende direktører på det strategiske nivået. De kliniske prosjektene inkluderer ansatte fra helseforetakene, Sykehuspartner HF, Helse Sør-Øst RHF og leverandører. I tillegg er også personer fra Sykehusinnkjøp HF og Sykehusapotekene HF involvert.
Helse Sør-Øst RHF har orientert departementet om at det siden starten er levert flere store prosjekter. Nødvendig IKT ble levert til åpningen av det nye sykehuset på Kalnes høsten 2015, blant annet nytt økonomi- og logistikksystem, nytt laboratoriedatasystem og løsning for elektronisk kurve og medikasjon. På Oslo universitetssykehus HF ble det 20. oktober 2014 innført ett felles pasientadministrativt system og elektronisk pasientjournal (DIPS) som et viktig bidrag til bedre understøttelse av pasientbehandlingen ved helseforetaket. Etter innføring av DIPS ved Oslo universitetssykehus HF og psykiatrien ved Sykehuset i Vestfold HF, bruker hele Helse Sør-Øst nå DIPS som elektronisk pasientjournalløsning.
Videre har Helse Sør-Øst RHF orientert departementet om at det er gjort viktige leveranser innenfor samhandling med innføring av kjernejournal og e-resept i alle helseforetakene, innføring av pleie- og omsorgsmeldinger mot kommunehelsetjenesten og interaktiv henvisning og rekvisisjon mot primærhelsetjenesten.
Helse Sør-Øst RHF har orientert departementet om at det dessverre har vært forsinkelser i fremdriften på prosjektene innenfor laboratoriedataområdet og radiologiområdet, som så langt har gitt redusert måloppnåelse for disse to prosjektene.
I 2017 pågår det prosjekter innenfor blant annet følgende områder:

- Standardisering av pasientjournal
- Videre innføring av regional kurve- og medikasjonsløsning
- Innføring av regional løsning for medikamentell kreftbehandling
- Videre innføring av regional laboratorieløsning innenfor patologiområdet
- Videre innføring av regional økonomi- og logistikkløsning
- Forenklet henvisningsløsning mellom helseforetak

Helse Sør-Øst RHF har planlagt med en investering på rundt 800 mill. kroner i året for å gjennomføre disse prosjektene. Prosjektene i Digital fornying er store og komplekse utviklingsprosjekt som involverer mange ulike aktører. Det tar nødvendigvis tid for å få gjennomført endringer og å implementere nye løsninger.
Avslutningsvis vil jeg vise til at Helse Sør-Øst RHF har informert departementet om at det nå vurderes en ny styringsstruktur for Digital fornying, som vil involvere Brukerutvalget.