Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1115 (2016-2017)
Innlevert: 15.05.2017
Sendt: 15.05.2017
Besvart: 22.05.2017 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): I langtidsplanen for forsvarssektoren kom det fram at regjeringen ønsker at Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT) skal skilles ut fra Forsvarets virksomhet og konkurranseutsettes.
Er det aktuelt for regjeringen å beholde FOLAT som egen enhet eller ønsker regjeringen å privatisere det hele, hvordan er tidsplanen for dette arbeidet og hvordan vil Stortinget bli involvert?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. mai 2017 med spørsmål fra stortings-representant Sverre Myrli om Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT).
Langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til en betydelig satsing på forsvarssektoren. De økte bevilgningene skal virke sammen med nødvendige strukturtiltak og kontinuerlig fornying og effektivisering. Dette vil legge grunnlaget for en langsiktig og bærekraftig utvikling av forsvarsstrukturen, med reell balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. Det er i arbeidet med langtidsplanen identifisert og synliggjort et betydelig forbedrings- og effektiviseringspotensial. Alle etatene i forsvarssektoren skal kontinuerlig arbeide med forbedring og effektivisering, slik at organisasjonens kvalitet og leveringsevne ytterligere styrkes.
Forsvarsdepartementet (FD) ønsker å fokusere og innrette Forsvaret ytterligere mot kjernevirksomhet. FOLAT har ved flere anledninger blitt vurdert til å ikke være en del av kjernevirksomheten til Forsvaret. Tiltaket må også ses i sammenheng med avviklingen av Forsvarets virksomhet på Kjeller. Stortinget ble i langtidsproposisjonen informert om FDs tiltak om å skille ut FOLAT fra Forsvarets virksomhet og at den skal konkurranseutsettes.
FD har gjennom iverksettingsbrevet for langtidsplanen gitt Forsvaret oppdrag om å oversende forslag til gjennomføringsplan til departementet. En slik gjennomføringsplan vil også måtte vurdere om og eventuelt hvilke tjenester Forsvaret trenger i fremtiden, og hvordan disse best skal leveres. Som tidligere tiltak har vist kan dette gjøres på ulike måter, som igjen krever ulike fremgangsmåter og beslutningsprosesser.
Det er pr. i dag for tidlig å si hva som blir løsningen for FOLAT. Uansett hvilken løsning som blir besluttet gjennomført, så er det viktig for FD at de ansatte blir ivaretatt på en god måte i prosessen i tråd med lov og avtaleverk.