Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1132 (2016-2017)
Innlevert: 16.05.2017
Sendt: 18.05.2017
Besvart: 26.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hvordan stiller helseministeren seg til et forslag om å samle informasjon om morsmelkerstatning og flaskemating i en brosjyre til familier som av ulike grunner har behov for det?

Begrunnelse

I Norge er andelen mødre som ammer sine barn høy. 82 % av barn ammes ved 6 måneders alder, og kun 1-1,5 % av barn har aldri blitt ammet. Det har vært et helsepolitisk mål å gjøre det mulig for så mange som mulig å amme, noe som i stor grad har lyktes. Det er bra for mor, for barn og for miljøet.
Det vil likevel alltid være noen barn som av ulike grunner ikke ammes. Per i dag finnes det ikke noe eget informasjonsmateriell om flaskemating til foreldre som gir morsmelkerstatning til sine barn. Informasjonen fra det offentlige finnes, men er spredt rundt omkring, fra Mattilsynet på matportalen.no, noe på helsenorge.no, og noe i brosjyrene «Hvordan du ammer ditt barn» og «Mat og måltider for spedbarn» som deles ut på helsestasjonene. Sistnevnte gis ofte ut på 3-månederskontroll, og er dermed ikke nødvendigvis tilgjengelig for de som av ulike grunner begynner med morsmelkerstatning som eneste ernæring før 3 måneders alder. Førstnevnte kan virke irrelevant å sjekke for de som ikke ammer.
Jeg lurer på om helseministeren vil stille seg positiv til å samle informasjonen fra det offentlige om morsmelkerstatning og flaskemating i en enkelt brosjyre som kan deles med de som har behov for det. Den kan inneholde den informasjonen og de offisielle råd som allerede finnes på ulike portaler, om dosering, hygiene og vitamintilskudd.
I tillegg kan den inneholde gode råd om tilknytning og nærhet selv om barnet ikke ammes.
En slik brosjyre vil kunne være til stor hjelp for foreldre i det som for mange kan være en krevende situasjon, og være viktig for at barna deres får ren, trygg og god ernæring i sine første levemåneder.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021), Sunt kosthold, måltidsglede og god helse for alle! er god spedbarnsernæring av de tema som tas opp. I samsvar med handlingsplanen vil Helsedirektoratet søke å tilgjengeliggjøre råd om amming og spedbarnsernæring, inkludert bruk av morsmelkerstatning, på ulike språk.
Det er riktig, som representanten Bergstø skriver, at forekomsten av amming er høy i Norge, men det er fortsatt grunn til å ha en innsats for å fremme amming. På samme måte er det viktig at de som ikke ammer får god informasjon.
Jeg deler spørsmålsstillers oppfatning om at det er et behov for å ha en samlet informasjon fra det offentlige om morsmelkerstatning og flaskemating, slik at dette er lett tilgjengelig informasjon for dem som trenger det.
Det er Helsedirektoratet som er hovedansvarlig for å sørge for at det gis god informasjon om spedbarnsernæring, og de samarbeider med andre etater som Mattilsynet der det er relevant. Jeg anser det ikke hensiktsmessig å detaljstyre hvordan informasjonen blir gitt, men jeg forutsetter at den informasjonen som blir gitt er koordinert.
Helsedirektoratet har over lengre tid arbeidet for å redusere antall og omfang av skriftlig/trykket informasjonsmateriell (brosjyrer) og i stedet satse på informasjon på nett, via Helsedirektoratet.no (beregnet på helsepersonell) og via Helsenorge.no og Matportalen.no (beregnet på publikum). Årsaken til dette er at det er kostbart å utarbeide, trykke opp, lagre og sende ut skriftlig materiell. Brosjyrene «Hvordan du ammer ditt barn» og «Mat og måltider for spedbarn» har imidlertid vært beholdt etter tydelige tilbakemeldinger fra helsepersonell om at det er et behov for noe trykket materiell.
Noe informasjon om bruk av morsmelkerstatning er gitt i brosjyren «Mat og måltider for spedbarn». Denne brosjyren ble utgitt i ny og endret versjon ved årsskiftet. Første opplag ble raskt bestilt av helsestasjoner og delt ut til foreldre. Helsedirektoratet vil oppfordre helsestasjoner til å dele ut brosjyren så tidlig som mulig til foreldre, når den om kort tid trykkes opp i et nytt opplag. Brosjyren «Hvordan du ammer ditt barn» vil etter hvert erstattes av artikler på Helsenorge.no.
I handlingsplanen for bedre kosthold fremheves det at det fortsatt er behov for å følge med på at WHO-koden for markedsføring av morsmelkerstatninger (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes, World Health Organization 1981) etterleves. Dette betyr blant annet at informasjon om morsmelkerstatninger og flaskemating bør følges av informasjon om amming.
Helsedirektoratet er i ferd med å oppdatere informasjonen til spedbarnsforeldre om morsmelkerstatning og flaskemating. Denne informasjonen vil bli gjort tilgjengelig på Helsenorge.no, som er Helsedirektoratets primære informasjonskanal ut mot publikum. Dette vil også ivareta krav i WHO-koden om å gi informasjon om amming sammen med informasjon om morsmelkerstatning.
Det skal lages tre artikler; én om amming; én om morsmelkerstatning og én om introduksjon av fast føde. Artikkelen om amming er ferdig; de andre to er påbegynt og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av juni.
I artikkelen om morsmelkserstatning vil direktoratet samle relevant informasjon og også lenke til andre nettsteder, som for eksempel Matportalen.no, i tråd med Helsenorges retningslinjer for henvisninger.
Helsedirektoratet vil også oversette brosjyren "Mat og måltider for spedbarn" til engelsk, i tråd med oppfølgingspunkter i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021). Det samme gjelder for artiklene om spedbarnsernæring på Helsenorge.no.
Jeg mener at dette vil gi tilgang til god informasjon, til beste for de spedbarn og foreldre dette gjelder.